2019-06-07 priimtas sprendimas keisti sklypo Eišiškių pl. 99 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius sklype Eišiškių pl. 99 (kadastro Nr. 0101/0070:196)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO EIŠIŠKIŲ PL. 99 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KEITIMĄ SKLYPE NR. 2

 

2019 m. birželio   7  d.   Nr. 30-1472/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis:

  1. L e i d ž i u inicijuoti sklypo Eišiškių pl. 99 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00057193), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. liepos 18 sprendimu Nr. 1506V „Dėl sklypo Eišiškių pl. 99 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių keitimą sklype Nr. 2 (kadastro Nr. 0101/0070:196) Eišiškių pl. 99, keičiant sklypo naudojimo būdą iš gyvenamųjų į komercinės paskirties objektų teritorijų ir nustatant planuojamam užstatymui reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).                                                                                                                                                            miesto+plano+ištrauka-priedas+prie+AD+įsakymo
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui keisti (pridedama).                                                                                                                                                                                  programa

 

 

 

 

Administracijos direktorius Povilas Poderskis