2019-06-10 priimtas sprendimas koreguoti teritorijos, esančios prie buvusio elingo, tarp T. Kosciuškos gatvės ir Neries upės, detalųjį planą sklype(kadastro Nr. 0101/0042:273) T. Kosciuškos g. 4

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS, ESANČIOS PRIE BUVUSIO ELINGO, TARP T. KOSCIUŠKOS GATVĖS IR NERIES UPĖS, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO ORGANIZAVIMO

 

2019 m. birželio  10 d.   Nr. 30-1483/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis:

  1. O r g a n i z u o j u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 9 d. sprendimu Nr. 1-1609 „Dėl teritorijos, esančios prie buvusio elingo, tarp T. Kosciuškos gatvės ir Neries upės, detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos, esančios prie buvusio elingo, tarp T. Kosciuškos gatvės ir Neries upės, detaliojo plano (registro Nr. T00060541) koregavimą, keičiant suplanuoto sklypo Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0042:273) T. Kosciuškos g. 4 ribas ir plotą (atidalijant sklypo dalį, patenkančią į Neries upės akvatoriją) ir patikslinant detaliuoju planu nustatytą užstatymo tankumą, intensyvumą bei kitą planuojamai veiklai reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).                                                                                                                                                                                                                                                                          miesto+plano+ištrauka-priedas+prie+AD+įsakymo+projekto
  2. N u s t a t a u, kad už šio įsakymo viešinimą yra atsakingas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas.
  3. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).  programa

 

 

 

 

Administracijos direktorius Povilas Poderskis