2019-06-10 priimtas sprendimas koreguoti teritorijos T-1 tarp Ukmergės, Saltoniškių, Pieninės ir Paribio gatvių detalųjį planą sklype Saltoniškių g. 7 (kadastro Nr. 0101/0031:39)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS T-1 TARP UKMERGĖS, SALTONIŠKIŲ, PIENINĖS IR PARIBIO GATVIŲ DETALIOJO PLANO ŽEMĖS SKLYPE SALTONIŠKIŲ G. 7 (KADASTRO NR. 0101/0031:39) SPRENDINIUS TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2019 m. birželio 10 d.   Nr. A30-1165/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. 1881) koreguoti teritorijos T-1 tarp Ukmergės, Saltoniškių, Pieninės ir Paribio gatvių detaliojo plano, patvirtinto 2009 m. rugsėjo 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1217 „Dėl teritorijosT-1 tarp Ukmergės, Saltoniškių, Pieninės ir Paribio gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ ir pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. A30-1447 „Dėl teritorijos T-1 tarp Ukmergės, Saltoniškių, Pieninės ir Paribio gatvių detaliojo plano koregavimo tvirtinimo“, sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu žemės sklype Saltoniškių g. 7 (kadastro Nr. 0101/0031:39): vakarinėje sklypo dalyje pakoreguoti detaliuoju planu nustatytas reglamentų zonų ribas ir pakeisti statinių aukščio absoliutinę altitudę iki 139 m, neviršijant detaliuoju planu nustatyto 25 metrų statinio aukščio.
  2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).                                                                        PROGRAMA+Saltoniškių+7+ED

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut