2019-06-11 patvirtintas sumažintos apimties detaliojo plano projekto Naujosios Vilnios seniūnijoje, Linksmosios ir Gerovės gatvių sankirtoje (registro Nr. T00055415), sprendinių koregavimas sklype Linksmojoje g. 5 (kadastro Nr. 0101/0064:91)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SUMAŽINTOS APIMTIES DETALIOJO PLANO PROJEKTO NAUJOSIOS VILNIOS SENIŪNIJOJE, LINKSMOSIOS IR GEROVĖS GATVIŲ SANKIRTOJE, SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE LINKSMOJOJE G. 5 TVIRTINIMO

 

2019 m. birželio  11 d.   Nr. A30-1175/19

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2019 m. gegužės 29 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG106835:

  1. T v i r t i n u Vilniaus miesto valdybos 1996 m. lapkričio 14 d. sprendimu Nr. 1889V „Dėl sumažintos apimties detaliojo plano projekto Naujosios Vilnios seniūnijoje Linksmosios ir Gerovės gatvių sankirtoje tvirtinimo“ patvirtinto sumažintos apimties detaliojo plano projekto Naujosios Vilnios seniūnijoje, Linksmosios ir Gerovės gatvių sankirtoje (registro Nr. T00055415), sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklype Linksmojoje g. 5 (kadastro Nr. 0101/0064:91), kuris buvo suformuotas Vilniaus miesto savivaldybės valdybos
    2002 m. liepos 18 d. sprendimu Nr. 1494V „Dėl sklypo Linksmoji g. 5 ribų ir ploto nustatymo“, nustatant žemės sklypo komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą ir kitus reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-18-638). Pagrindinis brėžinys pridedamas.                                                                                                                                                                                                                                                       SMA_DP_Linksmoji5_SPR_Pagrindinis+brezinys

 

  1. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut