2019-06-11 patvirtintas teritorijos prie Linksmosios ir Pergalės gatvių sankirtos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00056134) sprendinių koregavimas sklype Meškonių g. 10 (kadastro Nr. 0101/0064:122)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PRIE LINKSMOSIOS IR PERGALĖS GATVIŲ SANKIRTOS NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE MEŠKONIŲ G. 10 TVIRTINIMO

2019 m. birželio 11 d.   Nr. A30-1172/19

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2019 m. birželio 4 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG107288:

  1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001 m. rugsėjo 6 d. sprendimu
    Nr. 1814V „Dėl teritorijos prie Linksmosios ir Pergalės gatvių sankirtos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos prie Linksmosios ir Pergalės gatvių sankirtos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00056134) sprendinių koregavimą sklype Meškonių g. 10 (kadastro Nr. 0101/0064:122), keičiant (nustatant) žemės sklypo užstatymo intensyvumą ir kitus reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-18-642). Pagrindinis brėžinys pridedamas.                                                                                                                                                                                                                   pagrindinis+brezinys.var2.Meskoniu10DPK.M500
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut