2019-06-11 priimtas sprendimas koreguoti sklypo Džiaugsmo g. 26 (kadastro Nr. 0101/0074:756) detaliojo plano (registro Nr. T00056229) sprendinius sklype Džiaugsmo g. 26 (kadastro Nr. 0101/0074:2086)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO DŽIAUGSMO G. 26 (KADASTRO NR. 0101/0074:756) DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPE DŽIAUGSMO G. 26

2019 m. birželio   11  d.   Nr. A30-1182/19

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 30-970 patvirtinto sklypo Džiaugsmo g. 26 (kadastro Nr. 0101/0074:756) detaliojo plano (registro Nr. T00056229) sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklype Džiaugsmo g. 26 (kadastro Nr. 0101/0074:2086) padalijant ir nustatant reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Dziaugsmo g. schema
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI KOREGUOTI

 

 1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas sklypo Džiaugsmo g. 26 (kadastro Nr. 0101/0074:756) detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Džiaugsmo g. 26.
 2. Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: apie 0,1900 ha sklypai (žemės naudojimo paskirtis – kita) (kadastro Nr. 0101/0074:2086), Naujosios Vilnios seniūnijoje, Vilniuje.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius
 4. Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys.
 5. Rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.
 6. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.
 7. Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 30-970 patvirtinto sklypo Džiaugsmo g. 26 (kadastro Nr. 0101/0074:756) (registro Nr. T00056229) sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu padalijant sklypą Džiaugsmo g. 26 (kadastro Nr. 0101/0074:2086) nustatant jame reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
 8. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, siūloma neviršyti gretimų suplanuotų teritorijų naudojimo reglamentų.
 9. Papildomi reglamentai: nėra.
 10. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos.
 11. SPAV reikalingumas: nereikalingas.
 12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 14. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.
 15. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.
 16. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.
 17. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.
 18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
 19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Suderinta:  Miesto plėtros departamento direktorius –

Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas                                    Mindaugas Pakalnis

 

Rengė: Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Rytinės teritorijos poskyrio

vyr. specialistas Benius Bučelis, tel. 219 7913 (4913)