2019-06-11 priimtas sprendimas rengti teritorijos, pagal Vilniaus verbų etnokultūrinio kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą (registro Nr. T00054557) patenkančios į kompleksinio išplanavimo zoną Nr. 19, detalųjį planą

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS, PAGAL VILNIAUS VERBŲ ETNOKULTŪRINIO KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO SPECIALŲJĮ PLANĄ PATENKANČIOS Į KOMPLEKSINIO IŠPLANAVIMO ZONĄ NR. 19, DETALIOJO PLANO RENGIMO TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2019 m. birželio  11 d.   Nr. A30-1174/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir 24 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 244 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u   teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu rengti apie 8,2 (aštuonių ir dviejų dešimtųjų) ha teritorijos (schema pridedama Planuoj_teritorija) pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. 1-2008 „Dėl Vilniaus verbų etnokultūrinio kraštovaizdžio draustinio specialiojo sprendinių tvirtinimo“ patvirtintą Vilniaus verbų etnokultūrinio kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą (registro Nr. T00054557) patenkančios į kompleksinio išplanavimo zoną Nr. 19, detalųjį planą nustatant planavimo tikslą – urbanistiškai išnagrinėti teritoriją bei galimas sklypų paskirtis, padalinti sklypus, nustatyti jų paskirtis, naudojimo būdus bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus verbų etnokultūrinio kraštovaizdžio draustinio specialiuoju planu ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038).
  2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).
Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

190510_Programa-Verbu19

Informac+pranesimas-Verbu19