2019-06-11priimtas sprendimas koreguoti sklypo (kadastro Nr. 0101/0048:1448) prieJ. Kupalos ir A. Kojelavičiaus gatvių Naujosios Vilnios seniūnijoje detaliojo plano (registroNr. T00056369) sprendinius sklypuose Mūrinėje g. 36 (kadastro Nr. 0101/0048:4557) ir J. Kupalos g. 4B (kadastroNr. 0101/0048:4558)

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0048:1448) PRIE J. KUPALOS IR A. KOJELAVIČIAUS GATVIŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPUOSE MŪRINĖJE G. 36 IR J. KUPALOS G. 4B

 

2019 m. birželio   11 d.   Nr. A30-1181/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. 30-672 patvirtinto sklypo (kadastro Nr. 0101/0048:1448) prie
  J. Kupalos ir A. Kojelavičiaus gatvių Naujosios Vilnios seniūnijoje detaliojo plano (registroNr. T00056369) sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklypuose Mūrinėje g. 36 (kadastro Nr. 0101/0048:4557) ir J. Kupalos g. 4B (kadastroNr. 0101/0048:4558), suformuotuose Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. A30-2920 „Dėl žemės sklypų J. Kupalos g. 4B, 6 ir Mūrinėje g. 36 perdalijimo projekto tvirtinimo“ patvirtintu žemės sklypų perdalijimo projektu, nustatant teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Murines g. schema
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).
Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas sklypo (kadastro Nr. 0101/0048:1448) prie J. Kupalos ir A. Kojelavičiaus gatvių, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00056369) sprendinių koregavimas sklypuose Mūrinėje g. 36 (kadastro Nr. 0101/0048:4557) ir J. Kupalos g. 4B.
 2. Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: 0,2158 sklypas (žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdai – Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) Mūrinė g. 36 (kadastro Nr. 0101/0048:4557) ir J. Kupalos g. 4B. (kadastro Nr. 0101/0048:4558), Vilniuje.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius
 4. Planavimo iniciatorius fizinis asmuo.
 5. Rengėjas: pasirenka iniciatorius.
 6. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.
 7. Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. 30-672 patvirtinto sklypo (kadastro Nr. 0101/0048:1448) prie J. Kupalos ir A. Kojelavičiaus gatvių, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00056369) sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklypuose Mūrinėje g. 36 (kadastro Nr. 0101/0048:4557) ir J. Kupalos g. 4B (kadastro Nr. 0101/0048:4558), suformuotuose Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. A30-2920 „Dėl žemės sklypų J. Kupalos g. 4B, 6 ir Mūrinėje g. 36 perdalijimo projekto tvirtinimo“ patvirtintu žemės sklypų perdalijimo projektu, nustatant teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
 8. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, siūloma neviršyti gretimų suplanuotų teritorijų naudojimo reglamentų.
 9. Papildomi reglamentai: nėra.
 10. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos.
 11. SPAV reikalingumas: nereikalingas.
 12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 14. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.
 15. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.
 16. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.
 17. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.
 18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
 19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Suderinta:  Miesto plėtros departamento direktorius –

Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas                                    Mindaugas Pakalnis

 

Rengė: Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Rytinės teritorijos poskyrio vyr. specialistas

Benius Bučelis, tel. 219 7913 (4913)