2019-06-12 patvirtintas teritorijos tarp Švitrigailos, Panerių ir Tunelio gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Prūsų g. 5

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS TARP ŠVITRIGAILOS, PANERIŲ IR TUNELIO GATVIŲ DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO SKLYPE PRŪSŲ G. 5 TVIRTINIMO

 

2019 m. birželio  12 d.   Nr. A30-1185/19

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2019 m.
gegužės 14 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG105408:

  1. T v i r t i n u Vilniaus miesto valdybos 1999 m. sausio 14 d. sprendimu Nr. 41V „Dėl teritorijos tarp Švitrigailos, Panerių ir Tunelio gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. 469) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, keičiant sklypo Prūsų g. 5 (kadastro Nr. 0101/0070:73), Naujininkų seniūnijoje, naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų į komercinės paskirties objektų teritorijų ir nustatant planuojamam užstatymui reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD)
    Nr. K-VT-13-18-442). Pagrindinis brėžinys pridedamas. Detalaus_plano koregavimo_brezinys_Prusu_5
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut