2019-06-12 priimtas sprendimas koreguoti teritorijos (Plytinės g. atšaka iki Nugalėtojų g.) detaliojo plano sprendinius sklypuose Lauksargio g. 71A (kadastro Nr. 0101/0013:41) ir 75A (kadastro Nr. 0101/013:353)

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS (PLYTINĖS G. ATŠAKA IKI NUGALĖTOJŲ G.) DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPUOSE LAUKSARGIO G. 71A IR 75A INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2019 m. birželio  12 d.   Nr. A30-1192/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto tarybos 1999 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 334 „Dėl teritorijos (Plytinės g. atšaka iki Nugalėtojų g.) detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius sklypuose Lauksargio g. 71A (kadastro Nr. 0101/0013:41) ir 75A (kadastro Nr. 0101/013:353) inicijavimo pagrindu: pakeisti detaliuoju planu nustatytas sklypų ribas, nustatyti naudojimo būdą, užstatymo intensyvumą, tankį, užstatymo zoną, aukštingumą ir kitus statybos reglamentus.
  2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama).                                                                                                                                                                                          LAUKSARGIO g.+PROGRAMA

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut