2019-06-12 priimtas sprendimas koreguoti teritorijos Savanorių pr. 174A, B, C, G nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius sklype Naujojoje Riovonių g. 25A (kadastro Nr. 0101/0069:194)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS SAVANORIŲ PR. 174A, B, C, G NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 2 SPRENDINIUS SKLYPE NAUJOJOJE RIOVONIŲ G. 25A INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2019 m. birželio  12 d.   Nr. A30-1186/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu
Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto valdybos 2002 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. 616V ,,Dėl teritorijos Savanorių pr. 174A, B, C, G nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sklypo Nr. 2 sprendinius sklype Naujojoje Riovonių g. 25A (kadastro Nr. 0101/0069:194) inicijavimo pagrindu: nekeičiant žemės sklypo paskirties patikslinti detaliuoju planu nustatytą tūrio tankio dydį, užstatymo zoną ir ribas bei nustatyti kitus pagrindinius naudojimo reikalavimus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą.
  2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).                                                                                                                                                             Planavimo+darbų+programa

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut