2019-06-18 patvirtintas sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:437 ir Nr. 0101/0167:1233) prie Zujūnų g. 8 detaliojo plano koregavimas pertvarkytuose sklypuose Labutytės g. 55, 57, 41 ir 39

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0167:437 IR NR. 0101/0167:1233) PRIE

ZUJŪNŲ G. 8 DETALIUOJU PLANU SKLYPE NR. 35, PERTVARKYTAME ŽEMĖS SKLYPŲ I. LABUTYTĖS G. 57, 55, 41 IR 39 FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTU, NUSTATYTŲ STATINIŲ STATYBOS ZONOS IR STATYBOS ZONOS RIBŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2019 m. birželio  18 d.   Nr. A30-1233/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3.1 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u   Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 16 d. sprendimu
Nr. 1-288 ,,Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:437 ir Nr. 0101/0167:1233) prie Zujūnų g. 8 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtintu sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:437 ir Nr. 0101/0167:1233) prie Zujūnų g. 8 detaliuoju planu (registro Nr. T00077879) sklype Nr. 35, pertvarkytame Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. kovo 21 d. įsakymu
Nr. A30-860 „Dėl žemės sklypų I. Labutytės g. 57, 55, 41 ir 39 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintu žemės sklypų I. Labutytės g. 57 (kadastro Nr. 0101/0167:3139), I. Labutytės g. 55 (kadastro Nr. 0101/0167:3155), I. Labutytės g. 41 (kadastro Nr. 0101/0167:3156) ir I. Labutytės g. 39 (kadastro Nr. 0101/0167:2141) formavimo ir pertvarkymo projektu į sklypo Nr. 6 (I. Labutytės g. 55, kadastro Nr. 0101/0167:3977) 710/924 dalį, nustatytų statybos zonos ir statybos zonos ribų koregavimą pagal sklypo planą su koreguojamais detaliojo plano sprendiniais (planas pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

DPKor-Pagr+Brežinys

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut