2019-06-18 priimtas sprendimas koreguoti sklypų (kadastro Nr. 0101/0171:163 ir Nr. 0101/0171:47) Pašilaičių seniūnijoje detaliojo plano sprendinius sklype V. Gorskio g. 13

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0171:163 IR NR. 0101/0171:47) DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 1/16 (V. GORSKIO G. 13, KADASTRO NR. 0101/0171:483) SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2019 m.  birželio   18  d.   Nr. A30-1235/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu         Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“  patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 6 d. sprendimu Nr. 1-1112 „Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0171:163 ir Nr. 0101/0171:47) Pašilaičių seniūnijoje detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypų (kadastro Nr. 0101/0171:163 ir Nr. 0101/0171:47) Pašilaičių seniūnijoje detaliojo plano (registro Nr. T00055979) sklypo Nr. 1/16 (V. Gorskio g. 13, kadastro Nr. 0101/0171:483) sprendinius inicijavimo pagrindu padalijant sklypą ir nustatant teritorijos naudojimo reglamentus.
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

 

 

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Planuojamos teritorijos adresas: Sklypas V. Gorskio g. 13, (kadastro Nr. 0101/0171:483) Pašilaičių seniūnija, Vilnius.
 2. Planuojamos teritorijos plotas: apie 0,1163 ha.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 4. Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.
 5. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.
 6. Planavimo uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 6 d. sprendimu Nr. 1-1112 „Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0171:163 ir Nr. 0101/0171:47) Pašilaičių seniūnijoje detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypų (kadastro Nr. 0101/0171:163 ir Nr. 0101/0171:47) Pašilaičių seniūnijoje detaliojo plano (registro Nr. T00055979) sklypo Nr. 1/16 (V. Gorskio g. 13, kadastro Nr. 0101/0171:483) sprendinius inicijavimo pagrindu padalijant sklypą ir nustatant teritorijos naudojimo reglamentus..
 7. Papildomi planavimo reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.
 8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
 9. SPAV reikalingumas: nereikalingas.
 10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 11. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 12. Koncepcijos rengimas: nerengiama.
 13. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.
 14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų.
 15. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.
 16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti nustatyta tvarka Teritorijų planavimo komisijoje.
 17. Kiti reikalavimai: siūloma papildoma viešinimo procedūra – kaimyninių sklypų savininkų informavimas registruotais laiškais;

trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

 

 

 

Suderinta: Miesto plėtros departamento direktorius,

Savivaldybės vyriausias architektas                                                                     Mindaugas Pakalnis

 

 

 

Rengė: Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros

Vakarinės teritorijos poskyrio

vyr. specialistė A. Tiškevičienė, 211 2752