2019-06-18 priimtas sprendimas koreguoti teritorijos prie Kairėnų g. 38 ir 40 detaliojo plano ir sklypo Veržuvos g. 25 plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, sprendinius sklypuose Veržuvos g. 23 ir Veržuvos 23A

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS PRIE KAIRĖNŲ G. 38 IR 40 DETALIOJO PLANO IR SKLYPO VERŽUVOS G. 25 PLANO, PRILYGINAMO DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI, SPRENDINIUS SKLYPUOSE VERŽUVOS G. 23 IR 23A INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2019 m. birželio  18 d.   Nr. A30-1232/19

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 30-1773 „Dėl teritorijos prie Kairėnų g. 38 ir 40 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 30-2508 „Dėl sklypo Veržuvos g. 25 plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“ patvirtinto sklypo Veržuvos g. 25 plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, sprendinius sklypuose Veržuvos g. 23 ir Veržuvos 23A inicijavimo pagrindu: nekeičiant pagrindinės žemės sklypų naudojimo paskirties ir naudojimo būdo, sujungti sklypus į vieną ir nustatyti sklypo naudojimo reglamentus.
  2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama).

VERŽUVOS g.+PROGRAMA

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut