2019-06-21 priimtas sprendimas koreguoti sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:67) Padekaniškių vs., Vilniuje, detaliojo plano (registro Nr. T00055825) sprendinius sklype Padekaniškių g. 2 (kadastro Nr. 0101/0167:2219)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU KOREGUOTI SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0167:67) PADEKANIŠKIŲ VS., VILNIUJE, DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE NR. A1

 

2019 m. birželio  21 d.   Nr. A30-1277/19

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1, 318.4.5.2, 318.4.5.3 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“
1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 23 d. sprendimu Nr. 1-363 „Dėl sklypo (kadastro
    Nr. 0101/0167:67) Padekaniškių vs., Vilniuje, detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:67) Padekaniškių vs., Vilniuje, detaliojo plano (registro Nr. T00055825) sprendinius sklype Nr. A1 (Padekaniškių g. 2, kadastro Nr. 0101/0167:2219) ir pakeisti nustatytą gyvenamųjų teritorijų naudojimo būdą ir mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos pobūdį į komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą bei nustatytus teritorijos naudojimo reglamentus ir nustatyti kitus papildomus suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (registro Nr. T00056038) nustatytų reglamentų.
  2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).                                                                                             ProgramaPadekaniškių2

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut