219-05-24 patvirtintas sklypo Rokantiškių gatvėje, sodininkų bendrijoje „Tauras“, detaliojo plano koregavimas sklype Pupojų Sodų 16-ojoje g. 13A

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO ROKANTIŠKIŲ GATVĖJE, SODININKŲ BENDRIJOJE „TAURAS“, DETALIOJO PLANO SKLYPO PUPOJŲ SODŲ 16-OJOJE G. 13A STATYBOS ZONOS KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2019 m. gegužės  24 d.   Nr. A30-1075/19

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3.1 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  sklypo Rokantiškių gatvėje, sodininkų bendrijoje „Tauras“, detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. birželio 8 d. sprendimu Nr. 30-1105 „Dėl sklypo Rokantiškių gatvėje, sodininkų bendrijoje „Tauras“, detaliojo plano tvirtinimo“, koregavimą, keičiant detaliuoju planu nustatytą sklypo Pupojų Sodų 16-ojoje g. 13A statybos zoną pagal sklypo sutvarkymo planą (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.                                                                                                                                              PAGRINDINIS+BRĖŽINYS

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut