Pakeistas Administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017-09-14 įsakymas Nr. NR. A30-2464

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2017-09-14 ĮSAKYMO  NR. A30-2464 „DĖL LEIDIMO KOREGUOTI LAZDYNŲ SENIŪNIJOS GYVENAMOJO KVARTALO ŠILTNAMIŲ GATVĖJE DETALIOJO PLANO PAPILDYMO PROJEKTO SPRENDINIUS SKLYPE NR. 19 (NEUŽMIRŠTUOLIŲ G. 10C, KADASTRO NR. 0101/0068:1049) INICIJAVIMO PAGRINDU“ PAKEITIMO

 

2018 m. lapkričio   8 d.   Nr. A30-2457/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir 28 straipsnio 4 dalimi, 49 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 314 ir 315 punktais, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2018 m. spalio 8 d. privalomąjį nurodymą
Nr. PN 1263,

k e i č i u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. rugsėjo 14 d. įsakymą Nr. A30-2464 „Dėl leidimo koreguoti Lazdynų seniūnijos gyvenamojo kvartalo Šiltnamių gatvėje detaliojo plano papildymo projekto sprendinius sklype Nr. 19 (Neužmirštuolių g. 10C, kadastro Nr. 0101/0068:1049)“:

  1. Antraštėje vietoj žodžio „koreguoti“ įrašau žodį „keisti“.
  2. Išdėstau įžanginę dalį taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu
Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 315 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:“

  1. Išdėstau 1 punktą taip:

„1. L e i d ž i u  keisti Vilniaus miesto valdybos 1996 m. spalio 10 d. sprendimu Nr. 1633V „Dėl Lazdynų seniūnijos gyvenamojo kvartalo Šiltnamių gatvėje detaliojo plano papildymo projekto tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055010) sklypo Nr. 19 dalies, kuri pertvarkyta žemės sklypo Neužmirštuolių g. 10 formavimo ir pertvarkymo projekto sklypo Nr. 1 (Neužmirštuolių g. 10C, kadastro Nr. 0101/0068:1049) sprendiniais, patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. A30-2172 „Dėl žemės sklypo Neužmirštuolių g. 10 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sprendinius inicijavimo pagrindu nustatant planavimo tikslą nekeičiant Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. gruodžio 21 d. įsakymu
Nr. A30-3804 „Dėl žemės sklypo Neužmirštuolių g. 10C naudojimo būdo pakeitimo“ nustatyto sklypo (Neužmirštuolių g. 10C, kadastro Nr. 0101/0068:1049) naudojimo būdo, nustatyti minėto sklypo teritorijos naudojimo reglamentus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą (registro Nr. T00056038).“

  1. Patvirtintą 2 punktu Planavimo darbų programą detaliojo plano dokumentui rengti:

4.1. išdėstau 1 punktą taip:

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas Lazdynų seniūnijos gyvenamojo kvartalo Šiltnamių gatvėje detaliojo plano papildymo projekto sklypo Nr. 19 dalies sprendinių keitimas inicijavimo pagrindu.“;

4.2. išdėstau 7 punktą taip:

„7. Planavimo uždaviniai: pakeisti Vilniaus miesto valdybos 1996 m. spalio 10 d. sprendimu Nr. 1633V „Dėl Lazdynų seniūnijos gyvenamojo kvartalo Šiltnamių gatvėje detaliojo plano papildymo projekto tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055010) sklypo Nr. 19 dalies, kuri pertvarkyta žemės sklypo Neužmirštuolių g. 10 formavimo ir pertvarkymo projekto sklypo Nr. 1 (Neužmirštuolių g. 10C, kadastro Nr. 0101/0068:1049) sprendiniais, patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. A30-2172 „Dėl žemės sklypo Neužmirštuolių g. 10 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sprendinius inicijavimo pagrindu, nustatant planavimo tikslą nekeičiant Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. A30-3804 „Dėl žemės sklypo Neužmirštuolių g. 10C naudojimo būdo pakeitimo“ nustatyto sklypo (Neužmirštuolių g. 10C, kadastro Nr. 0101/0068:1049) naudojimo būdo, nustatyti minėto sklypo teritorijos naudojimo reglamentus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą (registro Nr. T00056038).“

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut