2018-11-12 priimtas sprendimas keisti Užutėkio g. gyenamojo kvartalo detaliojo plano sprendinius sklypuose Nr. 36, 37 ir šalia esančioje teritorijoje

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

 

LEISTA KEISTI UŽUTĖKIO G. GYVENAMOJO KVARTALO DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPUOSE NR. 36, NR. 37 IR ŠALIA ESANČIOJE TERITORIJOJE

 

Sprendimas:

Administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018-11-12 įsakymas
Nr. A30-2508/18(2.1.22E-TD2) „Dėl leidimo keisti Užutėkio g. gyvenamojo kvartalo detaliojo plano sprendinius sklypuose Nr. 36, Nr. 37 ir šalia esančioje teritorijoje inicijavimo pagrindu“.

įsakymo tekstą žiūrėti čia:Įsakymo+tekstas

Planavimo darbų programa:

Patvirtinta Administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018-11-12 įsakymu Nr. A30-2508/18(2.1.22E-TD2) „Dėl leidimo keisti Užutėkio g. gyvenamojo kvartalo detaliojo plano sprendinius sklypuose Nr. 36, Nr. 37 ir šalia esančioje teritorijoje inicijavimo pagrindu“. Programa

Planavimo tikslai ir uždaviniai:

Pakeisti Vilniaus miesto tarybos 1999 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 450 „Dėl Užutėkio g. gyvenamojo kvartalo detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Užutėkio g. gyvenamojo kvartalo detaliojo plano (registro Nr. T00055559) sprendinius sklypuose Nr. 36, Nr. 37 ir šalia esančioje apie 1 (vieno) ha ploto teritorijoje teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu nustatant planavimo tikslą keičiant žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0068:1172, Nr. 0101/0068:1006, Nr. 0101/0068:0414 ir Nr. 0101/0068:0413) ribas ir plotus bei padalijant žemės sklypą (kadastro Nr. 0101/0068:1042) į atskirus sklypus nustatyti ir pakeisti žemės naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, sklypo užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą, užstatymo zoną ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (registro Nr. T00056038) nustatytų reglamentų.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV):

Neatliekamas.

Pasiūlymų teikimo ir susipažinimo su parengto detaliuoju planu tvarka:

Pasiūlymų teikimui ir susipažinimui su parengtu detaliuoju planu taikoma bendroji tvarka, numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 patvirtintų Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų 6.4.1 ir 33.4 papunkčiuose. Konkreti informacija apie susipažinimo vietas, terminus, atsakingus už supažindinimą, pasiūlymų priėmimą bei informacijos teikimą asmenis ir jų kontaktiniai duomenys bus skelbiami papildomai, parinkus detaliojo plano rengėją.

PRIDEDAMA:

Planuojamos teritorijos schema.