2018-12-11 patvirtintas teritorijos šalia Antavilių gatvės detaliojo plano koregavimas sklype A. Škėmos g. 5

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS ŠALIA ANTAVILIŲ GATVĖS DETALIOJO PLANO SKLYPO  A.  ŠKĖMOS G. 5 STATYBOS ZONOS KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2018 m. gruodžio 11  d.   Nr.

A30-2833/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3.1 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  teritorijos šalia Antavilių gatvės detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. 1-447 „Dėl teritorijos šalia Antavilių gatvės detaliojo plano tvirtinimo“, koregavimą, keičiant detaliuoju planu nustatytą sklypo    A. Škėmos g. 5 statybos zoną pagal sklypo sutvarkymo planą (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

 

brėžinys: ŠKĖMOS+SUTVARK+PL

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narb