2019-03-19 priimtas sprendimas koreguoti sklypo Gamyklos g. 2 detaliojo plano sprendinius sklype Gamyklos g. 4

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO GAMYKLOS G. 2 DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ SKLYPE GAMYKLOS G. 4

 

2019 m. kovo   19  d.   Nr. A30-573/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti sklypo Gamyklos g. 2 detaliojo plano (registro Nr. T00055148), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. 1-248 ,,Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir sklypo Gamyklos g. 2 detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sprendinių koregavimą sklype Gamyklos g. 4 (kadastro Nr. 0101/0159:1561), prijungiant įsiterpusį valstybinės žemės plotą ir nustatant (patikslinant) suplanuoto sklypo užstatymo tankumą, intensyvumą, statinio aukštį, statybos zoną, ribą ir kitą planuojamam užstatymui reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).                                                                                                                                                                                                                                                                    miesto+plano+ištrauka-priedas+prie+įsakymo
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).                                                                                                                                                                      programa

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut