Parengtas įsakymas dėl leidimo koreguoti sklypų Linkmenų g.13,17 ir Linkmenų g. 17/Žalgirio g. 114 detaliojo plano sklypo Nr. 6 (Žalgirio g.114, kadastro Nr. 0101/0032:1016) sprendinius

Informuojame, kad 2019m. sausio 25 d. parengtas įsakymas Nr. A30-204/19 „Dėl leidimo koreguoti sklypų Linkmenų g.13,17 ir Linkmenų g. 17/Žalgirio g. 114 detaliojo plano sklypo Nr. 6 (Žalgirio g.114, kadastro Nr. 0101/0032:1016) sprendinius inicijavimo pagrindu“.

Planavimo iniciatorius – UAB „LTU INVEST“ Žalgirio g. 114, Vilnius.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius.

 

Planavimo tikslas  – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038, buvęs Nr. 1881) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 12 d. sprendimu Nr. 1-188 „Dėl sklypų Linkmenų g. 13, 17 ir Linkmenų g. 17 / Žalgirio g. 114 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00058492, buvęs Nr. 2000) sklypo Nr. 6 (Žalgirio g. 114, kadastro Nr. 0101/0032:1016) sprendinius inicijavimo pagrindu, koreguojant užstatymo intensyvumą, tankį, aukštį bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

Informuojame, kad galite teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

Su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektu dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo adresu Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius 415 kab., (kontaktinis asmuo Virginija Dabašinskaitė tel. (8 5) 211 2305, el. p.virginija.dabasinskaite@)vilnius.lt.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPŲ LINKMENŲ G.  13, 17 IR LINKMENŲ G. 17 / ŽALGIRIO G. 114 DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 6 (ŽALGIRIO G. 114, KADASTRO NR. 0101/0032:1016) SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2019 m. sausio     d.   Nr. A30-

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu                       Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038, buvęs Nr. 1881) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos  2007 m. rugsėjo  12 d. sprendimu Nr. 1-188 „Dėl sklypų Linkmenų g. 13, 17 ir Linkmenų g. 17 / Žalgirio g. 114 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00058492, buvęs Nr. 2000) sklypo Nr. 6 (Žalgirio g. 114, kadastro Nr. 0101/0032:1016) sprendinius inicijavimo pagrindu, koreguojant užstatymo intensyvumą, tankį, aukštį bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus.
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas sklypų Linkmenų g. 13, 17 ir Linkmenų g. 17 / Žalgirio g. 114 detaliojo plano sklypo Nr. 6 sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu.
 2. Planuojamos teritorijos adresas žemės sklypas Žalgirio g. 114 (kadastro Nr. 0101/0032:1016), Žirmūnų seniūnija, Vilnius.
 3. Planuojamos teritorijos plotas 0,3426 ha.
 4. Planavimo organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 5. Planavimo iniciatorius UAB „LTU INVEST“ Žalgirio g. 114, Vilnius.
 6. Planavimo pagrindas iniciatoriaus prašymas.
 7. Planavimo uždaviniai vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038, buvęs Nr. 1881) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 12 d. sprendimu Nr. 1-188 „Dėl sklypų Linkmenų g. 13, 17 ir Linkmenų g. 17 / Žalgirio g. 114 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00058492, buvęs Nr. 2000) sklypo Nr. 6 (Žalgirio g. 114, kadastro Nr. 0101/0032:1016) sprendinius inicijavimo pagrindu, koreguojant užstatymo intensyvumą, tankį, aukštį bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus.
 8. Papildomi planavimo uždaviniai numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.
 9. Papildomi planavimo reglamentai saugomų teritorijų ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir teritorijos naudojimo reglamentai, teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, teritorijos viešųjų erdvių išdėstymas, susisiekimo komunikacijų išdėstymas, servitutai, automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas.
 10. Tyrimai ir galimybių studijos nereikalingos.
 11. SPAV reikalingumas neprivalomas.
 12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nereikalingas.
 13. Detaliojo planavimo etapai parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 14. Koncepcijos rengimas nerengiama.
 15. Sprendinių profesinis vertinimas nereikalingas.
 16. Viešumo užtikrinimas Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
 17. Planavimo terminai 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.
 18. Derinimo procedūra detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
 19. Kiti reikalavimai Trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

 

Suderinta Savivaldybės vyriausiasis architektas,

Departamento direktorius                                                                                                                    Mindaugas Pakalnis

Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Vakarinės teritorijos poskyrio vedėja

Danutė Eidukonytė