Patvirtintas sklypo Žirmūnų g. 34A detaliojo plano sprendinių koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO ŽIRMŪNŲ G. 34A DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO INICIJAVIMO PAGRINDU TVIRTINIMO

 

2019 m. spalio   3  d.   Nr.A30-1977/19

 

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į 2019 m. rugsėjo 23 d. teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo sutartį Nr. A615-76/19 ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2019 m. birželio 10 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG107900:

  1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2003 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 01A-66-V-393 „Dėl sklypo Žirmūnų g. 34A detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinių koregavimą inicijavimo pagrindu sklype Žirmūnų g. 34A, kurio kadastro Nr. 0101/0033:916 (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-18-351). Pagrindinis brėžinys pridedamas. Pagrindinis+brėžinys+-+Žirmūnų+g34A_2.tif
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.
Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut