Administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020-09-02 įsakymo Nr. A30-2134/20 ,,Dėl Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos T10 ir T12 kvartalų detaliojo plano sklypo Nr. 16.1 sprendinių koregavimo organizavimo“ pakeitimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS
ĮSAKYMAS
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2020-09-02 ĮSAKYMO NR. A30-2134/20 ,,DĖL GINEITIŠKIŲ IR PAVILIONIŲ TERITORIJOS T10 IR T12 KVARTALŲ DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 16.1 SPRENDINIŲ KOREGAVIMO ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO
2023 m. kovo d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.7 papunkčiu, k e i č i u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020 m. rugsėjo 2 d. įsakymą Nr. A30-2134/20 „Dėl Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos T10 ir T12 kvartalų detaliojo plano sklypo Nr. 16.1 sprendinių koregavimo organizavimo“:
1. Išdėstau 1 punktą taip:
,,1. O r g a n i z u o j u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. 1-1995 „Dėl Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos T10 ir T12 kvartalų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos T10 ir T12 kvartalų detaliojo plano (registro Nr. T00073703) sklypo Nr. 16.1 sprendinių koregavimą, pakeičiant žemės naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijų į bendrojo naudojimo teritorijų, nustatant teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338).“
2. Keičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti:
2.1. išdėstau 6 punktą taip“
,,6. Planavimo uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. 1-1995 „Dėl Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos T10 ir T12 kvartalų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos T10 ir T12 kvartalų detaliojo plano (registro Nr. T00073703) sklypo Nr. 16.1 sprendinių koregavimą, pakeičiant žemės naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijų į bendrojo naudojimo teritorijų, nustatant teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338).“‘
2.2. išdėstau 16 punktą taip:
,,16. Planavimo terminai: 7 metai nuo planavimo sąlygų išdavimo datos.“;
2.3. papildau 19 punktu:
,,19. Nagrinėjama (numatomų sprendinių įtaką patirianti) teritorija: nagrinėjama apie 2,36 ha teritorija, kaip kvartalas, apribotas susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų koridoriais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).“

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Gineitiskiu Pavilioniu T10 ir T12 isak pakeitimas