Administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020-10-02 įsakymo Nr. A30-2460/20 ,,Dėl teritorijos tarp Lvovo, Giedraičių ir Krokuvos gatvių detaliojo plano keitimo inicijavimo pagrindu“ pakeitimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS
ĮSAKYMAS
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2020-10-02 ĮSAKYMO NR. A30-2460/20 ,,DĖL TERITORIJOS TARP LVOVO, GIEDRAIČIŲ IR KROKUVOS GATVIŲ DETALIOJO PLANO KEITIMO INICIJAVIMO PAGRINDU“ PAKEITIMO
2023 m. vasario d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu,
k e i č i u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. A30-2460/20 „Dėl teritorijos tarp Lvovo, Giedraičių ir Krokuvos gatvių detaliojo plano keitimo inicijavimo pagrindu“ patvirtintos Planavimo darbų programos detaliojo planavimo dokumentui rengti 3 punktą ir išdėstau jį taip:
,,3. Planuojamos teritorijos plotas: apie 1,17 ha (pagal pridedamą schemą).“

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Isakymo pakeitimas