Administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-01-29 įsakymo Nr. A30-345/21 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos tarp Geležinio Vilko ir Mokslininkų gatvių detaliojo plano sklypo Nr. K3 Geležinio Vilko g. 24 (kadastro Nr. 0101/0008:455) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu“ pakeitimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2021-01-29 ĮSAKYMO NR. A30-345/21 „DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS TARP GELEŽINIO VILKO IR MOKSLININKŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. K3 GELEŽINIO VILKO
G. 24 (KADASTRO NR. 0101/0008:455) SPRENDINIUS INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU“ PAKEITIMO
2022 m. gruodžio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“,
k e i č i u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. A30-345/21 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos tarp Geležinio Vilko ir Mokslininkų gatvių detaliojo plano sklypo Nr. K3 Geležinio Vilko g. 24 (kadastro Nr.
0101/0008:455) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu“ patvirtintą planavimo darbų programą ir papildau 18 punktu:
„18. Nagrinėjama teritorija: teritorija, apribota Geležinio Vilko, Mokslininkų ir Kazimiero Pelčaro gatvėmis.“

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

K3 Gelezinio Vilko keitimas