Administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-04-05 įsakymo Nr. A30-1312/22 „Dėl leidimo rengti sklypų Salininkų g. 49 (kadastro Nr. 0101/0080:230), Salininkų g. 45 (kadastro Nr. 0101/0080:1441), sklypo (kadastro Nr. 0101/0080:195) ir gretimos teritorijos detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“ pakeitimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2022-04-05 ĮSAKYMO NR. A30-1312/22 „DĖL LEIDIMO RENGTI SKLYPŲ SALININKŲ G. 49 (KADASTRO NR. 0101/0080:230), SALININKŲ G. 45 (KADASTRO NR. 0101/0080:1441), SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0080:195) IR GRETIMOS TERITORIJOS DETALŲJĮ PLANĄ INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU“ PAKEITIMO
2023 m. rugpjūčio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 18, 20, 24 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis bei atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 15 straipsnio 1 dalį, k e i č i u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A30-1312/22 „Dėl leidimo rengti sklypų Salininkų g. 49 (kadastro Nr. 0101/0080:230), Salininkų g. 45 (kadastro Nr. 0101/0080:1441), sklypo (kadastro Nr. 0101/0080:195) ir gretimos teritorijos detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“ patvirtintos Planavimo darbų programos detaliojo planavimo dokumentui rengti 13 punktą ir jį išdėstau taip:
„13. Koncepcijos rengimas: parengti detaliojo plano koncepciją.“

Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus vedėja,
vykdanti Administracijos direktoriaus funkcijas
Lina Koriznienė

Nuoroda:

Isakymo pakeitimas salininku