Administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-04-14 įsakymo Nr. A30-1513/22 „Dėl leidimo ko-reguoti teritorijos (34 ha sklypo) Eišiškių pl. 127 detaliojo plano sprendinius apie 0,34 ha teritori-joje prie P. Skardžiaus gatvės inicijavimo sutarties pagrindu“ pakeitimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2022-04-14 ĮSAKYMO NR. A30-1513/22 „DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS (34 HA SKLYPO) EIŠIŠKIŲ PL. 127 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS APIE 0,34 HA TERITORIJOJE PRIE P. SKARDŽIAUS GATVĖS INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU“ PAKEITIMO
2023 m. birželio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 17 straipsnio 8 ir 9 dalimis, 28 straipsnio 2 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 315 ir 318 punktais, Lietuvos Respublikos miškų įstatymu, Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. 1131 „Dėl Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“, Valstybinės reikšmės miškų plotų schemų rengimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1369 „Dėl Valstybinės reikšmės miškų plotų schemų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, k e i č i u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022 m.
balandžio 14 d. įsakymą Nr. A30-1513/22 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos (34 ha sklypo) Eišiškių pl. 127 detaliojo plano sprendinius apie 0,34 ha teritorijoje prie P. Skardžiaus gatvės inicijavimo sutarties pagrindu“:
1. Išdėstau 1 punktą taip:
„1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 235 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir teritorijos (34 ha sklypo) Eišiškių pl. 127 detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00056213) sprendinius apie 0,34 (trisdešimt keturių šimtųjų) ha teritorijoje prie P. Skardžiaus gatvės inicijavimo sutarties pagrindu: suformuoti žemės sklypą (-us) laisvoje valstybinėje žemėje, pagal poreikį numatyti miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis inžinerinės infrastruktūros teritorijoms ar atskirųjų želdynų teritorijoms formuoti, padalyti esamą žemės sklypą (kadastro Nr. 0101/0078:832) į du atskirus žemės sklypus, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės naudojimo būdą, didžiausią leistiną pastatų aukštį, užstatymo tankumą ir intensyvumą, statinių statybos zoną ir ribą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).“
2. Planavimo darbų programos 8 punktą išdėstau taip:
„8. Planavimo tikslai ir detaliojo plano uždaviniai: suformuoti žemės sklypą (-us) laisvoje valstybinėje žemėje, pagal poreikį numatyti miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis inžinerinės infrastruktūros teritorijoms ar atskirųjų želdynų teritorijoms formuoti, padalyti esamą žemės sklypą (kadastro Nr. 0101/0078:832) į du atskirus žemės sklypus, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės naudojimo būdą, didžiausią leistiną pastatų aukštį, užstatymo tankumą ir intensyvumą, statinių statybos zoną ir ribą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).“
Administracijos direktorius Adomas Bužinskas

Nuoroda:

Eisiskiu pl 127 (Skardziaus) isakymo pakeitimas