Administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-09-20 įsakymo Nr. A30-3537/22 „Dėl leidimo koreguoti Žvėryno detaliojo plano sprendinius sklype Lenktojoje g. 23 (kadastro Nr. 0101/0031:328)“ pakeitimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2022-09-20 ĮSAKYMO NR. A30-3537/22 „DĖL LEIDIMO KOREGUOTI ŽVĖRYNO DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE LENKTOJOJE G. 23 (KADASTRO NR. 0101/0031:328)“ PAKEITIMO
2022 m. gruodžio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“,
k e i č i u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. A30-3537/22 „Dėl leidimo koreguoti Žvėryno rajono detaliojo plano sprendinius sklype Lenktoji g. 23 (kadastro Nr. 0101/0031:328) inicijavimo pagrindu“ patvirtintą planavimo darbų programą ir 3 punktą išdėstau taip:
„3. Planuojamos teritorijos plotas: apie 0,091 ha.“

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Lenktoji 23 pakeitimas