Apie 33,23 ha teritorijos ties Tauragės gatve ir Eišiškių plentu detaliojo plano rengimas teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL APIE 33,23 HA TERITORIJOS TIES TAURAGĖS GATVE IR EIŠIŠKIŲ PLENTU DETALIOJO PLANO RENGIMO TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU
2022 m. balandžio d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 ir 32 punktais, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u rengti apie 33,23 ha teritorijos ties Tauragės gatve ir Eišiškių plentu (pagal pridedamą schemą) detalųjį planą teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu.

2. N u s t a t a u, kad:
2.1. detaliojo plano rengimo tikslas ir uždaviniai – nekeičiant žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0078:333) paskirties padalyti sklypą, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų naudojimo būdą ir privalomus bei papildomus naudojimo reikalavimus, visos planuojamos teritorijos funkcionavimui užtikrinti suplanuoti trūkstamą susisiekimo infrastruktūrą, nustatant susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdo teritoriją (-jas), taip pat nustatyti miškų ir miškingų teritorijų zonoje galimą (-us) naudojimo būdą (-us), esant poreikiui planuojamoje teritorijoje nustatyti atskirųjų želdynų teritorijos ir kitus galimus teritorijos naudojimo būdą (-us) ir naudojimo reglamentus, nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių;
2.2. už šio įsakymo viešinimą yra atsakingas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyrius.

3. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Del teritorijos 33,32 ha