APIE 4,5 HA TERITORIJOS PRIE SALININKŲ G. 251B, NAUJININKŲ SENIŪNIJOJE, DETALIOJO PLANO ORGANIZAVIMAS

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖSADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL APIE 4,5 HA TERITORIJOS PRIE SALININKŲ G. 251B, NAUJININKŲ SENIŪNIJOJE, DETALIOJO PLANO ORGANIZAVIMO
2022 m. spalio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi,17 straipsnio 9 dalimi, 24 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 244 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.7 papunkčiu:
1. O r g a n i z u o j u apie 4,5 (keturių ir penkių dešimtųjų) ha teritorijos prie Salininkų g. 251B, Naujininkų seniūnijoje, detaliojo plano rengimą.
2. N u s t a t a u šiuos planavimo tikslus ir detaliojo plano uždavinius: suformuoti valstybinės žemės sklypus nuosavybės teisei į žemę atkurti, numatyti reikalingą inžinerinę infrastruktūrą, nustatyti privalomuosius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
3. T v i r t i n u detaliojo plano planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Salininku 251B