„Apie 5,74 ha teritorijos ties Vakarine gatve detaliojo plano“, Pašilaičių sen. (žemės sklypų Nr. 0101-0167-0567, 0101-0167-0394, 4400-2877-3004) viešinimo protokolas

„Apie 5,74 ha teritorijos ties Vakarine gatve detaliojo plano“, Pašilaičių sen. (žemės sklypų Nr. 0101-0167-0567, 0101-0167-0394, 4400-2877-3004), parengto visuomenės informavimo ir dalyvavimo planavimo procese bendra tvarka, viešo susirinkimo, įvykusio 2015 m. birželio 23 d., Vilniaus Pašilaičių seniūnijoje, 13 val.

PROTOKOLAS

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT- 09601 Vilnius, /, tel. (85) 211 2000.

Planavimo iniciatorius: „SKV-VALDA“AB, Savanorių pr. 191A, LT-02300 Vilnius, tel. (85)2321949.

Plano rengėjas: „ARCHITECTURA“ UAB, Kryžiokų g. 330, Vilnius, LT-08422, tel. +370 60535696, uab.architectura@gmail.com . Informaciją teikia projekto vadovė Indrė Pažemeckienė.

Planuojama teritorija: Apie 5,74 ha ties Vakarine gatve, Pašilaičių seniūnija, Vilnius. Žemės sklypų Nr. 0101-0167-0567, 0101-0167-0394, 4400-2877-3004.

Viešojo susirinkimo pirmininkė: Indrė Pažemeckienė (veikianti pagal įgaliojimą atstovauti planavimo organizatorių). Sekretorius: Antanas Pažemeckas.

Darbotvarkė: „Apie 5,74 ha teritorijos ties Vakarine gatve detaliojo plano“, Pašilaičių sen. (žemės sklypų Nr. 0101-0167-0567, 0101-0167-0394, 4400-2877-3004), parengto visuomenės informavimo ir dalyvavimo planavimo procese bendra tvarka, viešas svarstymas.

Indrė Pažemeckienė informavo, kad yra viešinami detaliuoju planu performuojama 3 sklypų (žemės sklypų Nr. 0101-0167-0567, 0101-0167-0394, 4400-2877-3004), kurių paskirtis žemės ūkio, į teritoriją, kurios pagrindinis planavimo tikslas: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 m. sprendiniais, numatyti optimalią urbanistinę struktūrą, suformuojant komercinės paskirties objektų teritoriją, suplanuojant susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriaus, želdinių ir (ar) bendro naudojimo teritorijas, nustatyti naudojimo tipą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus, ko pasekoje suformuoti 5 sklypai- 2 inžinerinės infrastruktūros, 1 bendrojo naudojimo ir želdynų teritorijos, 1 bendro naudojimo ir želdynų teritorijos, kurios skiriamos į du žemės naudojimo būdus- komercinį ir rekreacinį, bei 1 paslaugų teritoriją (komercinio prekybos centro statybai).

Taip pat buvo informuota, kad vadovaujantis planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18d. nutarimu Nr. 967 (Žin. , 2004 m, Nr. 130-4650), Planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. rugpjūčio 27d. Įsakymu Nr. D1-456 ir remdamasis Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos apie Aplinkos ministerijos 2015 m. vasario 19d. Raštu Nr. (4)-V3-363(7.15); Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2015 m. vasario 27d. Raštu Nr. 12(12.42)-2-2372; Lietuvos Rspublikos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2015 m. kovo 3 d. Raštu Nr. (38-18)-VR-1.7-332; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio padalinio 2015 m. kovo 13 d. Raštu Nr. (12. informuojame apie priimtą 2015m. gegužės 25 d. AB „SKV-VALDA“ įsakymą „Apie 5,74 ha teritorijos ties Vakarine gatve detaliojo plano“ strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (nuspręsta, kad vertinamas nebus).

Detalusis planas parengtas visuomenės informavimo ir dalyvavimo planavimo procese bendra tvarka.

Pateikta medžiaga: tekstinė ir grafinė dalys.

Susipažinti su teritorijų planavimo dokumento perengtais sprendiniais buvo galima susipažinti pas plano rengėją UAB „Architectura“, taip pat vieša ekspozicija buvo patalpinta Pašilaičių sen. Nuo 2014-06-08 iki 2015-06-23 įrengtame stende, buvo išsiųsta registruoti laiškai visiems su sklypu ar gretimom gatvėm besiribojantiems sklypams, viešinama (kartu su informacija apie SPAV nerengimą) spaudoje bei talpinta internetiniame puslapyje.

Pasiūlymų teikimo tvarka: buvo gauta 2 registruoti laiškai su pasiūlymus ir pageidavimais iki viešojo svarstymo susirinkimo:

1. 2015-06-08 kolektyvinis pareiškėjų raštas dėl Ežeraičio ir Skatulės gatvių, Vilniuje gyventojų raštas DP rengėjui dėl |“Detaliojo plano „Apie 5,74 ha teritorijos ties Vakarine gatve detalusis planas“

(pateiktas Vilniaus m. sav. Administracijos Miesto plėtros departamento direktoriui Artūrui Blotniui, Miesto ūkio ir transporto departamentui, Vilniaus visuomenės sveikatos centrui, Aplinkos agentūrai prie Aplinkos ministerijos, Vilniaus m. savivaldybės merui Remigijui Šimašiui, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybų valstybinės priežiūros skyriui). Rašte dėstoma:

„Vilniaus m. Justiniškių seniūnijos Ežeraičio ir Skatulės gatvių gyventojai yra labai pasipiktinę profesine prasme neprofesionaliais ir gyventojų interesus pažeidžiančiais projekto „ Apie 5,74 ha teritorijos ties Vakarine gatve detalusis planas“ sprendiniais.

Pirmiausia kyla klausimas, kokiu pagrindu „apie 5,74 ha teritorijos ties Vakarine gatve detalusis planas“ yra viršijamas numatomų pastatų aukštingumas (BP numato ne daugiau 5 aukštus, DP nurodomas aukštis 30 m ir 20 m).

Pagal BP reglamentų lentelę nagrinėjama teritorija yra zonoje ŠV-2.2.1, kurioje nurodytas papildomas reikalavimas atsižvelgti į „Gamtinio karkaso želdynų reglamentą“.

Taip pat BP numatyta žalioji zona – intensyviam naudojimui įrengiami želdynai- DP sprendiniuose pasigendame numatytų BP intensyviam naudojimui skirtų želdynų zonos. Taip pat apželdinimo reglamentas neatitinka gamtinio karkaso reikalavimų. Aiškiai matyti, kad DP prieštarauja darnios plėtros koncepcijai, nes aiškiai sumažintas intensyviam naudojimui skirtų želdynų plotas ir padidinta verslo plėtrai dalis bei be jokio pagrindo ir nesant jokių ypatingų urbanistinių sąlygų padidintas numatomų pastatų aukštingumas.

Prašome įvertinti šiuos BP reikalavimus ir papildomai numatyti platesnę želdinių zoną nuo būsimo Šiaurinės gatvės ties gyv. namų kvartalu Ežeraičio g.

Antra, nagrinėjamu Detaliuoju planu yra bandoma kesiti esamos gyvenamosios teritorijos automobilių kelius, naikinant esamą apsauginę žaliąją zoną ir įrengiant nelogišką ir komplikuotą įvažiavimą į jau apgyvendintą Skatulės gatvę.

Skatulės ir Ežeraičio gatvės buvo suprojektuotos taip, kad kiekviena iš jų turi savo atskirą įvažiavimą į Sudūvių gatvę (būsima Šiaurinė g.), Ežeraičio gatvėje yra tik 17 namų, tačiau DP plano rengėjas aiškiai nepasidomėjo, kiek žmonių gyvena Skatulės gatvėje ir koks jos potencialas plėtoti naujų gyvenamųjų namų statybą. Dabar projektuojamas transporto kamštis Ežeraičio ir Skatulės gatvių gyventojams net nespėjus išvažiuoti į būsimąją Šiaurinę gatvę.

Be to, detaliajame plane siūlomas įvažiavimas į Skatulės gatvę panaikintų jau daug metų Ežeraičio gatvės gyventojų kurtą apsauginę žaliąja zoną nuo pakankamai triukšmingos ir judrios būsimos Šiaurinės g.

Todėl reikalaujame nekeisti esamos situacijos ir DP nenaikinti apsauginės žalios zonos ties Ežeraičio g. gyvenamuoju kvartalu, nes jis ir taip turės pagal miesto BP gana taršų objektą Vilniaus miesto Vakarinį aplinkelį, kurio įrengimo planuose nėra numatyta jokių apsauginių triukšmo bei fizinės taršos stabdymo priemonių. Naujai projektuojamas įvažiavimas į Skatulės gatvę neatitinka gyv. pastatams keliamų higienos normų (iki artimiausio gyvenamojo namo nelieka norminio atstumo).

Taip pat prieštaraujame, kad būtų numatytas perspektyinis įvažiavimas / išvažiavimas iš naujai įrengiamos Šiaurinės gatvės į DP nagrinėjamą sklypą, kadangi DP nagrinėjamai teritorija pakanka numatytų įvažiavimų / išvažiavimų iš naujai projektuojamo Vakarinės gatvės tęsinio. Šis papildomas įvažiavimas / išvažiavimas perspektyvoje dar papildomai didintų ir taip sudėtingą taršos bei transporto judėjimo požiūrių gyvenamųjų namų situaciją.

DP projektuojamas komercinis objektas nenumato jokių triukšmo ir taršos prevencijos mažinimo priemonių gyvenamųjų namų atžvilgiu, todėl prašome įvertinti šio objekto ne tik fizinę, bet ir akustinę taršą bei numatyti priemones jai mažinti.

Gyventojams nebuvo pateikta susipažinimui jokia (nei PAV nei SPAV) vetinimo ataskaita. Iš DP rengėjo gautame Rašte nurodoma, kad jokia poveikio aplinkai vertinimo ataskaita nebus rengiama. Manome, kad atskirai paėmus komercinės paskierties sklypas nėra ypatingas ir, gal būt, jam nėra būtinas poveikio aplinkai vertinimas kaip atskirai paimtam objektui, bet imant situaciją kompleksiškai- įvertinus , kad minėtas sklypas yra ties dviejų perspetyvinių Vilniaus m. magistralinių kelių sankryža, kurio kaiminystėje yra gyvenamieji namai- šis objektas turės labai didelės įtakos Ežeraičio ir Skatulės g. gyvenančių žmonių sveikatai fizinės ir akustinės taršos požiūriu.

Prašome atkreipti dėmesį į gyventojų teisę reikalauti užtikrinti pilnavertes higienos normas atitinkančias aplinkos sąlygas ir bent jau nebloginti situacijos su naujai svarstomo detaliojo plano sprendiniais:

– išsaugoti esamą žalią zoną (esamus 8-12 metų lapuočius ir spygliuočius) ties Ežeraičio g.,

– palikti dabartinį – esamą Skatulės g. įvažiavimą iš būsios Šiaurinės g.

-išlaikyti Vilniaus m. bendrojo plano sprendiniais numatytus reikalavimus intensyvaus naudojimo želdynų teritorijai;

-išlaikyti Vilniaus m. Bendrojo plano sprendiniais numatytą aukštingumą iki 5 aukštų;

-siekiant kuo mažesnės taršos ir transporto kamšaties tis gyvenamaisiais namais išbraukti iš DP sprendinių perspektyvinį įvažiavimą/išvažiavimą iš Šiaurinės g. į DP nagrinėjamą komercinės paskirties sklypą;

-įvertinti nagrinėjamo DP sprendinių poveikį gyvenamųjų namų aplinkai imant kompleksiškai visumą (aplinkelis, dviejų magistralinių gatvių sankirta, transporto ir tirukšmo tarša, o ne tik atskiro DP sklypo sprendinių poveikį). Manome, kad šio DP sklypo sprendiniai bus kritiniai dėl PAV vertinant kompleksiškai.

Pareiškėjų raštas kartu buvo atsiųstas su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos miesto plėtros departamento 2015-06-18 nr. A51-63309/15-(2.15.1.21-MP raštu.su prašymu detaliojo plano iniciatorių bei rengėją įvertinti Rašte nurodytas pastabas ir prieštaravimus dėl Detaliojo plano sprendinių ir pateikti atsakymus į juos Miesto plėtros departamentui bei pareiškėjams. Informuota, kad Miesto plėtros departamentas vertins Detalųjį planą kuomet jis bus pateiktas kompleksiniam derinimui. Pažymėtina, kad detalusis planas gali būti derinamas tik tuomet, kai jis atitinka Vilniaus miesto bendrojo plano reglamentus bei kitus teisės aktus reglamentuojančius teritorijų planavimą.

2. 2 pasiūlymas dėl parengto „Apie 5,74 ha teritorijos ties Vakarine gatve“ detaliojo plano Vilnius, 2015m. birželio 23 d.“ Rašto tekstas „ Susipažinus su „Apie 5,74 ha teritorijos ties Vakarine gatve“ detaliojo plano (toliau – detalusis planas) sprendiniais, teikiu šiuos pasiūlymus:

1. Siūlau atlikti Detaliojo plano poveikio aplinkai vertinimą. Į planuojamą teritoriją patenka pelkė, kurioje peri nemažai laukinių paukščių rūšių. Šiuo metu Detalusis planas nepateikia atsakymo į klausimą, kaip planuojamų sprendinių įgyvendinimas paveiks pelkėje perinčius paukščius.

2. Siūlau sumažinti Detaliajame plane numatytų statyti statinių (prekybos pastato ir komercinio pastato) aukštingumą, jį nurodyti aukštais, o ne metrais. Vilniaus miesto bendrajame plane iki 2015 m. nėra nustatyti planuojamų žemės klypų užstatymo tankumo ir intensyvumo rodikliai, tačiau nustatytas pastatų, kuriuos leidžiamas statyti šiuose sklypuose, aukštingumas – mažiau arba lygu 5 aukštai. Tuo tarpu detaliajame plane numatytas maksimalus pastatų aukštingumas ne aukštais, o metrais, todėl kyla pagrįstų abejonių, ar tokiu būdu nesiekiama pastatyti aukštesnių nei 5 aukštai statinių (pvz. Prekybos pastato maksimalus aukštas nurodytas 30 m, taigi vieno aukšto vidutinis aukštis sudarytų apie 6 m., kas vargu ar gali būti įgyvendinama). Pažymėtina, kad visiškai greta šiaurinės planuojamų žemės sklypų dalies yra individualūs gyvenamieji namai, kurių gyventojams aukšto komercinio pastato buvimas sukels nepatogumų (pvz. didės triukšmingumas, sumažės privatumas ir pan.)

3. Detaliojo plano ir jo aiškinamojo rašto nurodytas sklypų užstatymo tankis skiriasi- brėžinyje nurodyti 0,8 ir 0,9 dviejų žemės sklypų užstatymo tankiai procentais, tuo tarpu aiškinamąjame rašte nurodomas 80 proc. žemės sklypo užstatymo tankis – tai pastatų ir turinčių stogą inžinerinių statinių antžemine dalimi užstatomo ploto, nustatomo pagal išorinių sienų ar kitų atitvarų projekcija į žemės pairšių, santykis su žemės sklypo plotu, 80 proc. ar 90 proc. sklypų užstatymo tankis yra per didelis, nes beveik žemės sklypų ploto dydžio statinių atsiradimas šalia gyvenamosios teritotijos ženkliai sumažins šių teritotijų gyventojų gyvenimo kokybę.

4. Siūlau pašalinti Detaliojo plano aiškinamojo rašto neaiškumus, susijusius su automobilių transporto sukeliamo triukšmo apskaičiavimu – nėra aišku, kokios tiksliai šio tirukšmo modeliavimo sąlygos, susijusios su eismu Vakarine gatve, buvo nustatytos apskaičiuojant triukšmo lygi. Pvz., aiškinamojo rašto 33 psl. rašoma, kad modeliuojamas iki 200 transporto priemonių per valandą eismas Vakarine gatve šiauriau planuojamų sklypų, tačiau ten pat rašoma, kad Vakarine gatve eismas draudžiamas, priimama iki 10 tr.pr. /h-aptarnaujantis transportas.Esant tokiems neatitikimama ,kula abejonių dėl triukšmo lygio apskaičiavimo teisingumo (bei turint omeny, kad Detaliajame plane apskaičiuotas triukšmo lygis sikia maksimalų leidžiamą)., todėl siūlome atlikti nepriklausomą triukšmo vertinimo ekspertizę.

3. Viešojo susirinkimo metu gautas paiūlymas Nr.1., kuriame rašoma (norima, kad būtų koreguojama ar numatoma papildomai):

„1. Skatulės g. tampa akligatviu – nesujungiama su Šiaurine g., į Skatulės g-vę patenkama per Rygos g.-Vakarinę g.

2. Žiedas sankryžoje Šiaurinės ir Vakarinės g.: žiedas ir skiriamoji juosta nuo viaduko ir žiedo (ir lėtėjimo juostos) į Ežeraičių g. įvažiavimas tik iš Zujūnų pusės (iš miesto -apsisukus žiede).“

3. Lėtėjimo ir greitėjimo juosta įvažiuojant į Ežeraičio g.

4. Įvažiavimas į sklypą iš Šiaurinės g. naikinamas. Motyvų eilė: artumas iki žiedo.

5. Pėsčiųjų išėjimas iš Ežeraičio ir Skatulės g. link miesto: saugumas, šaligatviai, esant esminiam eismo intensyvumo padidėjimui.“

Taip pat buvo pateiktas poveikio aplinkai atrankos vertinimo aprašas ir triukšmo aiškinamasis raštas, interesantai paprašė pakartotinai persiųsti pateiktus dokumentus nurodytu elektroniniu paštu, kas bus įvykdyta persiunčiant kartu su protokolu bei atsakymais į pasiūlymus per 10 d.d. po viešojo susirinkimo datos ,t.y. skaičiuojant nuo 2015-06-23 d.

Viešojo susirinkimo metu dalyvavo 9 dalyviai: susirinkimo pirmininkė, sekretorius bei 7 interesantai.

Dalyvių sąrašas supildytas suirinkimo metu.

Viešai neskelbiamos informacijos apie dalyvių asmens duomenis.

Planavimo organizatorių pagal įgaliojimą atstovaujanti

Indrė Pažemeckienė

mob. +370 60535696, uab.architectura@gmail.com