Apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ir pasiūlymų teikimą dėl parengto įsakymo projekto „DĖL TERITORIJOS T-08 KVARTALO DIDŽIUOSIUOSE GULBINUOSE DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“

Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ir pasiūlymų teikimą dėl parengto įsakymo projekto

„DĖL TERITORIJOS T-08 KVARTALO DIDŽIUOSIUOSE GULBINUOSE DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo, 6 straipsnio 3 dalimi, 17 straipsnio 8 ir 9 dalimis, 28 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1.2, 318.1.3. papunkčiais ir 319 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.7 papunkčiu:
1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. 1-1106 ,,Dėl T-08 kvartalo Didžiuosiuose Gulbinuose detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos T-08 kvartalo buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano (registro Nr. T00060006), pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. A30-2165 ,,Dėl T-08 kvartalo buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano sklypų Nr. 36 ir Nr. 48 sprendinių koregavimo tvirtinimo“ (registro Nr. T00080943), sprendinius sklypuose Butigeidžio gatvėje (nuo Butigeidžio g. 1 iki Butigeidžio g. 32) ir sklypuose (kadastro Nr. 0101/0101:2361, Nr. 0101/0101:2386) inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant žemės sklypų paskirties patikslinti detaliuoju planu nustatytas ir esamas žemės sklypų ribas (juos dalijant ar sujungiant), pakeisti žemės sklypų naudojimo būdus iš atskirųjų želdynų teritorijų, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų naudojimo būdą, suformuoti reikalingas atskirųjų želdynų ar kitas reikalingų naudojimo būdų teritorijas, pakoreguoti detaliuoju planu numatytą užstatymo tankumą, tipą, kitus pagrindinius naudojimo reglamentus ir nustatyti kitus papildomus naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama)

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA:
1. Planuojamos teritorijos adresas: teritorija ties Butigeidžio g., Vilnius.
2. Planuojamos teritorijos plotas: apie 3,5 ha.
3. Nagrinėjama teritorija: kartu su gretima teritorija ties Pukuvero ir Dangeručio gatvėmis ir gretima
želdynų teritorija šiaurės rytų pusėje.
4. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos
pr. 3, Vilnius.
5. Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.
6. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus 2021-09-13 prašymas.
7. Planavimo uždaviniai: nekeičiant žemės sklypų paskirties patikslinti detaliuoju planu nustatytas ir
esamas žemės sklypų ribas (juos dalijant ar sujungiant), pakeisti žemės sklypų naudojimo būdus iš atskirųjų
želdynų teritorijų, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų
pastatų teritorijų į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų naudojimo būdą, suformuoti
reikalingas atskirųjų želdynų ar kitas reikalingų naudojimo būdų teritorijas, pakoreguoti detaliuoju planu
numatytą užstatymo tankumą, tipą, kitus pagrindinius naudojimo reglamentus ir nustatyti kitus papildomus
naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
8. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis
teritorijomis, suplanuoti reikalingas želdynų ir susisiekimo teritorijas.
9. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo
komunikacijų išdėstymas, teritorijos viešųjų erdvių poreikis ir išdėstymas, poilsio aikštelių išdėstymas,
automobilių stovėjimo vietų išdėstymas ar būdas.
10. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
11. SPAV reikalingumas: pagal institucijų sąlygas ar teisės aktų nustatyta tvarka.
12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
13. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
14. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.
15. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.
16. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo
plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
17. Planavimo terminai: iki 2024 m. gruodžio mėn.
18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų
rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

INFORMACIJA IR PASIŪLYMŲ TEIKIMAS:

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. [email protected] , www.vilnius.lt ;
Dėl pasiūlymų teikimo dėl parengto teisės akto (įsakymo) projekto:
Susipažinti ir teikti siūlymus dėl parengto teisės akto projekto galima 10 d. d. nuo pranešimo paskelbimo datos. Pasiūlymai teikiami planavimo organizatoriui el. p. [email protected] arba raštu Vilniaus miesto savivaldybės administracijai Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

Susipažinti galima Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapyje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ ;
Kontaktinis asmuo: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyriaus l. e. p. vedėjas B. Bučelis, tel. 85 219 7913, el. p. [email protected], vyr. specialistas K. Buivydas, tel. 85 211 2753, el. paštas: [email protected];

Vilniaus miesto sav. administracijos Verkių seniūnijoje, Kalvarijų g. 156, LT-08207 Vilnius, el. p. [email protected] , tel. 85 211 2911, tel. 85 211 2913.

Pastaba: Dėl susidariusios viruso plitimo situacijos ir karantino sąlygų LR Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti apribotas galimybės fiziškai (gyvai) susipažinti su teisės akto projektu, todėl informacija teikiama nuotoliniu būdu ir elektorinėmis, komunikacinėmis ryšio priemonėmis.

Teritorijos schema