Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos sprendimo projektas keisti Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą

Informuojame, kad bus keičiamas Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas. Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos sprendimo projektas DĖL PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMO.

Informaciją teikia :

Šilumos ir vandens ūkio poskyrio vedėjas Kęstutis Karosas (darbo grupės vadovas);

tel. 85 211 2178, el. p. kestutis.karosas@vilnius.lt,

Infrastruktūros skyriaus Eksploatacijos poskyrio vyr. specialistas Sigitas Šakalys

tel. 85 211 2317, el.p. sigitas.sakalys@vilnius.lt

Aušra Sičiūnienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Bendrojo ir specialiojo planavimo poskyrio vyriausioji specialistė (darbo grupės sekretorė).

tel. 85 211 2579, el.p. ausra.siciuniene@vilnius.lt

 

Projektas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMO

2020 m. gruodžio     d.  Nr.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 2, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38 straipsnių ir dešimtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 34-1, 35-1 straipsniais ir priedu įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-636 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

 1. Rengti Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą, kuriuo būtų keičiami Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. 1-2136 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano tvirtinimo“, sprendiniai.
 2. Nustatyti, kad:

2.1. specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimo tikslas – nustatyti paviršinių nuotekų baseinų teritorijas, naudojimo, tvarkymo, apsaugos priemones ir kitus reikalavimus, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis, išteklių poreikius, nurodyti šios infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus ir finansavimą užtikrinant planuojamos sistemos darną ir integruojant ją į bendrą Savivaldybės infrastruktūrą;

2.2. už šio sprendimo viešinimą yra atsakingas Vyriausiojo miesto architekto skyrius.

 

Meras Remigijus Šimašius

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO „DĖL PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMO”

2020 m. gruodžio   9 d. Nr. 30-2823/20

T e i k i u  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektą „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo” ir siūlau merui įrašyti jį į Tarybos posėdžio darbotvarkę.

 

Administracijos direktorius Povilas Poderskis

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DARBO GRUPĖS  GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMO DARBŲ PROGRAMAI ĮGYVENDINTI SUDARYMO

 

2020 m. lapkričio 26 d.   Nr. 30-2712/20

Vilnius

 

Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 30-832/20 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo darbų programos tvirtinimo”,

s u d a r a u šią Darbo grupę Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo darbų programai įgyvendinti:

Kęstutis Karosas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Energetikos skyriaus Šilumos ir vandens ūkio poskyrio vedėjas (darbo grupės vadovas);

Jolita Bernatavičienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Bendrojo ir specialiojo planavimo poskyrio vedėja;

Mindaugas Grabauskas – Savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“ projektų vadovas (darbo grupės vadovės pavaduotojas);

Milda Žekonytė –  Savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“  Projektavimo skyriaus vadovė;

Artūras Mazeliauskas – Savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“ projektų vadovas;

Sigitas Šakalys – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus Eksploatacijos  poskyrio vyriausiasis specialistas;

Lukas Kirslys – uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus vandenys“ atstovas;

Andrius Mackevičius – uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus vandenys“ atstovas;

Dalia Misiūnienė – uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus vandenys“ atstovė;

Vilius Ankėnas – uždarosios akcinės bendrovės „Grinda“ Paviršinių nuotekų tinklų plėtros ir projektų skyriaus vadovas;

Aušra Sičiūnienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Bendrojo ir specialiojo planavimo poskyrio vyriausioji specialistė (darbo grupės sekretorė).

 

 

Administracijos direktorius Povilas Poderskis

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMO DARBŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO

 

2020 m. balandžio  14   d.   Nr. 30-832/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 2, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38 straipsnių ir dešimtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 34-1, 35-1 straipsniais ir priedu įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-636 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 16 d. sprendimu Nr. 1-252 „Dėl Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. 30-2834/19 „Dėl pavedimo organizuoti Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo procesą“:

 1. T v i r t i n u Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo darbų programą (pridedama).
 2. N u s t a t a u, kad keičiant Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą būtina vadovautis keitimo tikslais ir uždaviniais, nurodytais 1 punkte patvirtintoje programoje.
 3. P a v e d u:

3.1. Vyriausiojo miesto architekto  skyriui organizuoti Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo procedūras;

3.2. Vyriausiojo miesto architekto  skyriaus vedėjui kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas.

 

 

 

Administracijos direktorius Povilas Poderskis

Patvirtinta

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA

SPECIALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI KEISTI

 

 

 1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas: Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo

infrastruktūros plėtros  specialusis planas, keičiantis Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą.

 1. Planuojamos teritorijos plotas: Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano (toliau – specialusis planas) keitimas planuojamas Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje.  Infrastruktūros plėtra savivaldybių sutarimu gali būti suplanuota bendrame, tai yra kelių savivaldybių parengtame geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plane arba atskiruose geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planuose.

 3.Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

 1. Planavimo iniciatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Energetikos skyrius.
 2. Planavimo rengėjas: Vilniaus miesto savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“.
 3. Planavimo pagrindas:

6.1. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas.

6.2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas.

6.3. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 16 d. sprendimas Nr. 1-252 ,,Dėl vandens  tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo“.

6.4. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymas Nr. 30-2834/19 ,,Dėl pavedimo organizuoti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo procesą“.

 6.5. Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas.

 1. Planavimo tikslas: nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis, nurodyti šios infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą) ir finansavimą, siekiant, kad visi gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas.
 2. Planavimo uždaviniai:

8.1.atnaujinti viešojo vandens tiekimo teritorijas brėžinyje pažymint teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros sistemos elementus ir individualų vandens išgavimą ir (ar) individualų nuotekų šalinimą, nustatyti aglomeracijos teritorijos ribas;

8.3.nustatyti planuojamų teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos priemones;8.4.įvertinti galimą poveikį Neries upės baseino Vilniaus vandenvietėms Astravo atominės elektrinės avarijos atveju bei parengti saugaus geriamojo vandens tiekimo vartotojams schemas;

8.6.nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;

8.7. numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros statinių vietas.

9.Tyrimai: atliekami įvertinantys planuojamą teritoriją ir jos prieigas, jei jie nebuvo atlikti ar yra nepakankami.

10.Galimybių studijos: nerengiamos.

 1. SPAV reikalingumas: SPAV procedūras vykdomos įstatymų numatyta tvarka.
 2. Specialiojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 3. Specialiojo plano koncepcijos rengimas: rengiama, parengiant dvejas alternatyvas.
 4. Koncepcijos sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nenumatomas.
 5. Viešumo užtikrinimas: specialiojo plano keitimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.
 6. Planavimo terminai: specialiojo plano keitimas vykdomas iki 2021 m. balandžio 1 d.
 7. Derinimo procedūra: specialųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.
 8. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Pakeistas dokumentas rengiamas 3 egzemplioriais. Jį sudaro tekstinė dalis – aiškinamasis raštas ir grafinė dalis – brėžiniai, kurie rengiami ant naujausio georeferencinių duomenų rinkinio GDR10LT ir skaitmeninio ortofotografinio žemėlapio masteliu M1:20 000–M1:50 000.

 

Suderinta: Vyriausiasis miesto architektas                                                          Mindaugas Pakalnis