Atliekamas sklypo Vilkeliškių kaime (kadastro Nr. 0101/0167:552) detaliojo plano sklypo Nr. 6 sprendinių koregavimas

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

Atliekamas sklypo Vilkeliškių kaime (kadastro Nr. 0101/0167:552) detaliojo plano sklypo Nr. 6 sprendinių koregavimas.

Planavimo pagrindas – 2016-11-17 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A30-3327 dėl leidimo inicijuoti sklypo Vilkeliškių kaime (kadastro Nr. 0101/0167:552) detaliojo plano sklypo Nr. 6 sprendinių koregavimą ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti.

Detaliojo plano koregavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, interneto svetainė www.vilnius.lt., kontaktinis asmuo Lina Adžgauskienė, tel. 85 2112518.

Detaliojo plano koregavimo iniciatoriai – AURIMAS BARISAS, gyv. Utenos r. sav., Sudeikių sen., Sirutėnų k., Dvaro g. 25 ir MINDAUGAS BARISAS, deklaruota gyvenamoji vieta: Estija.

Teritorijų planavimo dokumento koregavimo uždaviniai: atlikti sklypoVilkeliškių kaime (kadastro Nr. 0101/0167:552) detaliojo plano (reg. Nr. 1534), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-633, sklypo Nr. 6 (kadastro Nr. 0101/0167:1360) sprendinių koregavimą, prijungiant sklypą (kadastro Nr. 0101/0167:1236), jį padalijant, nustatant vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1) naudojimo būdą bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – UAB „Idea urbana“, Sporto g. 10, LT-09238 Vilnius, tel. 2113331, el. p. info@ideaurbana.lt, projekto vadovė – Daiva Jonikienė.

Nesant kriterijų teisės aktų nustatyta tvarka Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros neatliekamos.

Viešumo procedūros: koreguojamo detaliojo plano viešinimo tvarka – supaprastinta. Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima nuo 2017-03-07 iki 2017-03-20 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt , TPD Nr. K-VT-13-16-495), projekto rengėjo patalpose Sporto g. 10 darbo dienomis nuo 9 iki 18 val. ir Pilaitės seniūnijoje Vydūno g. 20, LT-06205 Vilnius.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui, atstovaujančiam iniciatorių, raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešinimo pabaigos š.m. kovo 20 d. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas psiūlyms. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.
PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojas

2016 m. lapkričio 17 d.

įsakymu Nr. A30-3327

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Sklypas Nr. 6 (kadastro Nr. 0101/0167:1360) ir sklypas (kadastro Nr. 0101/0167:1236), Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,1293 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo pagrindas: fizinių asmenų prašymas.

5. Planavimo uždaviniai: atlikti sklypo Vilkeliškių kaime (kadastro Nr. 0101/0167:552) detaliojo plano (reg. Nr. 1534), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-633, sklypo Nr. 6 (kadastro Nr. 0101/0167:1360) sprendinių koregavimą, prijungiant sklypą (kadastro Nr. 0101/0167:1236), jį padalijant, nustatant vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1) naudojimo būdą bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

6. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

7. Papildomi reglamentai: įvertinti sklype esantį vandens telkinį.

8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

9. SPAV reikalingumas: neprivalomas.

10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

11. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

15. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartyje.

16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Departamento direktorius,

Savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis

Rengė: Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Vakarinės teritorijos poskyrio

vyr. specialistė L. Adžgauskienė, 211 2518