Bus atliekamas teritorijos prie T. Narbuto gatvės tęsinio detaliojo plano koregavimas sklype J. Rutkausko g. 2 ir gretimoje teritorijoje

INFORMUOJAME, KAD BUS VYKDOMAS TERITORIJOS PRIE T. NARBUTO GATVĖS TĘSINIO DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 23 IR GRETIMOS TERITORIJOS (J. RUTKAUSKO G. 2) SPRENDINIŲ KOREGAVIMAS INICIJAVIMO PAGRINDU

 

 

Planavimo iniciatorius –  UAB „Rutkausko 2“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius,

Planavimo tikslas koreguoti Vilniaus miesto tarybos 1999 m. gruodžio 15 d. sprendimu
Nr. 480 „Dėl teritorijos prie T. Narbuto gatvės tęsinio detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00056185, buvęs Nr. 481) sklypo Nr. 23 ir gretimos teritorijos         (J. Rutkausko g. 2, kadastro Nr. 0101/0030:77) sprendinius inicijavimo pagrindu: pakeisti žemės sklypo ribas, nustatyti komercinės paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdą, suformuotam sklypui palikti teritorijos prie T. Narbuto gatvės tęsinio detaliuoju planu nustatytą užstatymo aukštį, tankį ir intensyvumą, nustatyti statybos zoną bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro       Nr. T00056038). Susisiekimo komunikacijų išdėstymas, automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas, norminių želdynų išdėstymas, teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.

Su sprendimo dėl detaliojo plano koregavimo rengimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, adresu Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 415 kab. (kontaktinis asmuo Danutė Eidukonytė, tel. 8 5 211 2750).

Projektas

 

 

                               VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

  ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS PRIE T. NARBUTO GATVĖS TĘSINIO DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 23 IR GRETIMOS TERITORIJOS

(J. RUTKAUSKO G. 2) SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

 

 

 

   2019 m.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu         Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1, 318.4.5.1.3 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto tarybos 1999 m. gruodžio 15 d. sprendimu
  Nr. 480 „Dėl teritorijos prie T. Narbuto gatvės tęsinio detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00056185, buvęs Nr. 481) sklypo Nr. 23 ir gretimos teritorijos (J. Rutkausko g. 2, kadastro Nr. 0101/0030:77, schema pridedama) sprendinius inicijavimo pagrindu: pakeisti žemės sklypo ribas, nustatyti komercinės paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdą, suformuotam sklypui palikti teritorijos prie T. Narbuto gatvės tęsinio detaliuoju planu nustatytą užstatymo aukštį, tankį ir intensyvumą, nustatyti statybos zoną bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038).
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

 

Administracijos direktoriaus                   pavaduotoja

 

 

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo dokumentui rengti

 

 1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas teritorijos prie T. Narbuto gatvės tęsinio detaliojo plano sklypo Nr. 23 ir gretimos teritorijos (J. Rutkausko g. 2) sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu.
 2. Planuojamos teritorijos adresas sklypas J. Rutkausko g. 2, kadastro Nr. 0101/0030:77, Viršuliškių seniūnija, Vilnius.
 3. Planuojamos teritorijos plotas 0,2712 ha.
 4. Planavimo organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 5. Planavimo iniciatorius UAB „Rutkausko 2“.
 6. Planavimo pagrindas iniciatoriaus prašymas.
 7. Planavimo uždaviniai koreguoti Vilniaus miesto tarybos 1999 m. gruodžio 15 d. sprendimu
  Nr. 480 „Dėl teritorijos prie T. Narbuto gatvės tęsinio detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00056185, buvęs Nr. 481) sklypo Nr. 23 ir gretimos teritorijos (J. Rutkausko g. 2, kadastro Nr. 0101/0030:77) sprendinius inicijavimo pagrindu: pakeisti žemės sklypo ribas, nustatyti komercinės paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdą, suformuotam sklypui palikti teritorijos prie T. Narbuto gatvės tęsinio detaliuoju planu nustatytą užstatymo aukštį, tankį ir intensyvumą, nustatyti statybos zoną bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro       Nr. T00056038).
 8. Papildomi planavimo uždaviniai numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.
 9. Papildomi planavimo reglamentai susisiekimo komunikacijų išdėstymas, automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas, norminių želdynų išdėstymas, teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.
 10. Tyrimai ir galimybių studijos nereikalingos.
 11. SPAV reikalingumas neprivalomas.
 12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nereikalingas.
 13. Detaliojo planavimo etapai parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 14. Koncepcijos rengimas nerengiama.
 15. Sprendinių profesinis vertinimas nereikalingas.
 16. Viešumo užtikrinimas Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
 17. Planavimo terminai 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.
 18. Derinimo procedūra detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
 19. Kiti reikalavimai Trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

 

Suderinta Vyriausiasis miesto architektas,

Skyriaus vedėjas                                                                                   Mindaugas Pakalnis

Vyriausiojo miesto architekto skyriaus

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio

patarėja Danutė Eidukonytė