Bus koreguojami teritorijos tarp Šeimyniškių, Sporto ir Raitininkų gatvių nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00055386) sprendiniai sklype Sporto g. 16 (kadastro Nr. 0101/0033:761)

Informuojame, kad bus koreguojami Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001 m.       birželio 13 d. įsakymu Nr. 1260V „Dėl pritarimo teritorijos tarp Šeimyniškių, Sporto ir Raitininkų gatvių detaliojo plano raidos programai ir šios teritorijos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055386, senas Nr. 839) sklypo Nr. 3 (Sporto g. 16, kadastro Nr. 0101/0033:761) sprendiniai inicijavimo pagrindu.

Planavimo iniciatorius – UAB „Sporto 18“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius.

 

Planavimo tikslas – koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001 m. birželio 13 d. įsakymu Nr.1260V „Dėl pritarimo teritorijos tarp Šeimyniškių, Sporto ir Raitininkų gatvių detaliojo plano raidos programai ir šios teritorijos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055386, senas Nr. 839) sklypo Nr. 3 (Sporto g. 16, kadastro Nr. 0101/0033:761) sprendinius inicijavimo pagrindu, paliekant žemės sklypui komercinės paskirties objektų teritorijos (K) naudojimo būdą, keičiant užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, užstatymo aukštį bei nustatant kitus teritorijos naudojimo reglamentus. Teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų išdėstymas, servitutai, automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas, norminių želdynų išdėstymas.

Su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektu dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo adresu Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius 415 kab. Kontaktinis asmuo Danutė Eidukonytė, tel. ( 8-5) 2112 750.

                          VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

  ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

           ĮSAKYMAS (projektas)

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS TARP ŠEIMYNIŠKIŲ, SPORTO IR RAITININKŲ GATVIŲ NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 3 (SPORTO G. 16, KADASTRO NR. 0101/0033:761) SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

 

   2019 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu         Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u  vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038, senas Nr. 1881) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 1260V „Dėl pritarimo teritorijos tarp Šeimyniškių, Sporto ir Raitininkų gatvių detaliojo plano raidos programai ir šios teritorijos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055386, senas Nr. 839) sklypo Nr. 3 (Sporto g. 16, kadastro Nr. 0101/0033:761) sprendinius inicijavimo pagrindu, paliekant žemės sklypui komercinės paskirties objektų teritorijos (K) naudojimo būdą, keičiant užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, užstatymo aukštį bei nustatant kitus teritorijos naudojimo reglamentus.
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

 

 

Planavimo darbų programa(projektas)

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas: teritorijos tarp Šeimyniškių, Sporto ir Raitininkų gatvių nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sklypo Nr. 3 sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu.
 2. Planuojamos teritorijos adresas: žemės sklypas Sporto g. 16 (kadastro Nr. 0101/0033:761), Žirmūnų seniūnija, Vilnius.
 3. Planuojamos teritorijos plotas: 0,1365 ha.
 4. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 5. Planavimo iniciatorius: UAB „Sporto 18“.
 6. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.
 7. Planavimo uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038, senas Nr. 1881) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 1260V „Dėl pritarimo teritorijos tarp Šeimyniškių, Sporto ir Raitininkų gatvių detaliojo plano raidos programai ir šios teritorijos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055386, senas Nr. 839) sklypo Nr. 3 (Sporto g. 16, kadastro Nr. 0101/0033:761) sprendinius inicijavimo pagrindu, paliekant žemės sklypui komercinės paskirties objektų teritorijos (K) naudojimo būdą, keičiant užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, užstatymo aukštį bei nustatant kitus teritorijos naudojimo reglamentus.
 8. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.
 9. Papildomi planavimo reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų išdėstymas, servitutai, automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas, norminių želdynų išdėstymas.
 10. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
 11. SPAV reikalingumas: neprivalomas.
 12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 14. Koncepcijos rengimas: nerengiama.
 15. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.
 16. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
 17. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.
 18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
 19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

 

Suderinta Savivaldybės vyriausiasis architektas,

Departamento direktorius                                                                                                                                                                                                                                                                         Mindaugas Pakalnis

 

Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Vakarinės teritorijos poskyrio vedėja

Danutė Eidukonytė