Bus koreguojami teritorijos tarp Šeimyniškių, Sporto ir Raitininkų gatvių nedidelių veiklos mastų  detaliojo plano sklypų Raitininkų g. 11 (kadastro Nr. 0101/0033:37), Sporto g. 14c (kadastro Nr. 0101/0033:78), Raitininkų g. 7 (kadastro Nr.0101/0033:60), Raitininkų g. 9 (kadastro Nr. 0101/0033:38) ir sklypo Šeimyniškių gatvėje (kadastro Nr.0101/033:10) sprendiniai

Informuojame, kad bus koreguojami teritorijos tarp Šeimyniškių, Sporto ir Raitininkų gatvių nedidelių veiklos mastų  detaliojo plano sklypų Raitininkų g. 11 (kadastro Nr. 0101/0033:37), Sporto g. 14c (kadastro Nr. 0101/0033:78), Raitininkų g. 7 (kadastro Nr.0101/0033:60), Raitininkų g. 9 (kadastro Nr. 0101/0033:38) ir sklypo Šeimyniškių gatvėje (kadastro Nr.0101/033:10) sprendiniai iniciavimo pagrindu .

Planavimo iniciatorius – UAB „Vatubela“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius.

 

Planavimo tikslas – koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001 m. birželio 13 d. sprendimu Nr. 1260V „Dėl pritarimo teritorijos tarp Šeimyniškių, Sporto ir Raitininkų gatvių detaliojo plano raidos programai ir šios teritorijos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055386, buvęs Nr. 839) sklypų Raitininkų g. 11 (kadastro Nr. 0101/0033:37), Sporto g. 14C (kadastro Nr. 0101/0033:78), Raitininkų g. 7 (kadastro Nr. 0101/0033:60), Raitininkų g. 9 (kadastro Nr. 0101/0033:38) ir sklypo Šeimyniškių gatvėje (kadastro Nr. 0101/0033:10) sprendinius inicijavimo pagrindu: koreguoti sklypų ribas sujungiant sklypus, pakeisti žemės naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, užstatymo aukštį, tankį, intensyvumą bei nustatyti kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038).

Su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektu dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo adresu Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius 415 kab. Kontaktinis asmuo Danutė Eidukonytė, tel. ( 8-5) 2112 750, Asta Tiškevičienė, tel. (8-5) 211 2752.

 

                         Projektas

 

 

                               VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

  ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS TARP ŠEIMYNIŠKIŲ, SPORTO IR RAITININKŲ GATVIŲ NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SKLYPŲ RAITININKŲ G. 11 (KADASTRO NR. 0101/0033:37), SPORTO G. 14C (KADASTRO NR. 0101/0033:78), RAITININKŲ G. 7 (KADASTRO NR. 0101/0033:60), RAITININKŲ G. 9 (KADASTRO NR. 0101/0033:38) IR SKLYPO ŠEIMYNIŠKIŲ GATVĖJE (KADASTRO NR. 0101/0033:10) SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

 

   2019 m.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u  koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001 m. birželio 13 d. sprendimu Nr. 1260V „Dėl pritarimo teritorijos tarp Šeimyniškių, Sporto ir Raitininkų gatvių detaliojo plano raidos programai ir šios teritorijos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055386, buvęs Nr. 839) sklypų Raitininkų g. 11 (kadastro Nr. 0101/0033:37), Sporto g. 14C (kadastro Nr. 0101/0033:78), Raitininkų g. 7 (kadastro Nr. 0101/0033:60), Raitininkų g. 9 (kadastro Nr. 0101/0033:38) ir sklypo Šeimyniškių gatvėje (kadastro Nr. 0101/0033:10) sprendinius inicijavimo pagrindu: koreguoti sklypų ribas sujungiant sklypus, pakeisti žemės naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, užstatymo aukštį, tankį, intensyvumą bei nustatyti kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038).
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus                   pavaduotoja

 

 

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas teritorijos tarp Šeimyniškių, Sporto ir Raitininkų gatvių nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sklypų Raitininkų g. 11 (kadastro Nr. 0101/0033:37), Sporto g. 14C (kadastro Nr. 0101/0033:78), Raitininkų g. 7 (kadastro Nr. 0101/0033:60), Raitininkų g. 9 (kadastro Nr. 0101/0033:38) ir sklypo Šeimyniškių gatvėje (kadastro Nr. 0101/0033:10) sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu.
 2. Planuojamos teritorijos adresas žemės sklypai Raitininkų g. 11 (kadastro Nr. 0101/0033:37), Sporto g. 14C (kadastro Nr. 0101/0033:78), Raitininkų g. 7 (kadastro Nr. 0101/0033:60), Raitininkų g. 9 (kadastro Nr. 0101/0033:38) ir Šeimyniškių gatvėje (kadastro Nr. 0101/0033:10), Žirmūnų seniūnija, Vilnius.
 3. Planuojamos teritorijos plotas 1,1363 ha.
 4. Planavimo organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 5. Planavimo iniciatorius UAB „Vatubela“.
 6. Planavimo pagrindas iniciatoriaus prašymas.
 7. Planavimo uždaviniai koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001 m. birželio 13 d. sprendimu Nr. 1260V „Dėl pritarimo teritorijos tarp Šeimyniškių, Sporto ir Raitininkų gatvių detaliojo plano raidos programai ir šios teritorijos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055386, buvęs Nr. 839) sklypų Raitininkų g. 11 (kadastro Nr. 0101/0033:37), Sporto g. 14C (kadastro Nr. 0101/0033:78), Raitininkų g. 7 (kadastro Nr. 0101/0033:60), Raitininkų g. 9 (kadastro Nr. 0101/0033:38) ir sklypo Šeimyniškių gatvėje (kadastro Nr. 0101/0033:10) sprendinius inicijavimo pagrindu: koreguoti sklypų ribas sujungiant sklypus, pakeisti žemės naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, užstatymo aukštį, tankį, intensyvumą bei nustatyti kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038).
 8. Papildomi planavimo uždaviniai suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas.
 9. Papildomi planavimo reglamentai teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, viešųjų erdvių išdėstymas, susisiekimo komunikacijų išdėstymas, servitutai, automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas, norminių želdynų išdėstymas.
 10. Tyrimai ir galimybių studijos nereikalingos.
 11. SPAV reikalingumas neprivalomas.
 12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nereikalingas.
 13. Detaliojo planavimo etapai parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 14. Koncepcijos rengimas nerengiama.
 15. Sprendinių profesinis vertinimas nereikalingas.
 16. Viešumo užtikrinimas Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
 17. Planavimo terminai 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.
 18. Derinimo procedūra detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
 19. Kiti reikalavimai Trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

 

 

Suderinta Savivaldybės vyriausiasis architektas,

Departamento direktorius                                                                     Mindaugas Pakalnis

 

Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Vakarinės teritorijos poskyrio vedėja

Danutė Eidukonytė