Bus organizuojamas teritorijos pagal Vilniaus Verbų etnokultūrinio kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančios į kompleksinio išplanavimo zoną Nr. 32 detaliojo plano rengimas

2019-05-09  
Informuojame[1], kad bus organizuojamas

TERITORIJOS, PAGAL VILNIAUS VERBŲ ETNOKULTŪRINIO KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO SPECIALŲJĮ PLANĄ PATENKANČIOS Į KOMPLEKSINIO IŠPLANAVIMO ZONĄ NR. 32, DETALIOJO PLANO RENGIMAS TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. e.vicemeras@vilnius.lt,

Planavimo iniciatorius – Privatūs asmenys, planuojamoje teritorijoje esančių sklypų savininkai R.K., V,K., J.F., A.F., L.Š., B.K., V.S., T.Z. (tuo pačiu ir L.K., F.P. ir I.S. įgaliotas asmuo), taip pat A.S., V.S., I.M.K. ir E.S. įgaliotas asmuo O.K. Planuojamoje teritorijoje esančių sklypų savininkai ir naudotojai (ne planavimo iniciatoriai) apie detaliojo planavimo iniciatyvą informuoti 2018-07-16 ir 2018-10-15 raštais.

Planavimo tikslas – urbanistiškai išnagrinėti teritoriją bei galimas sklypų paskirtis, padalinti esamus žemės ūkio paskirties sklypus, nustatyti jų paskirtis, naudojimo būdus bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Specialiuoju planu ir Bendruoju planu, t.y., numatant pastatų aukštį iki 8 m, užstatymo tankį – iki 5 proc. Planuojamoje teritorijoje esančių namų valdų (sodybų) sklypuose teritorijos naudojimo reglamentai bus nustatyti pagal juose esančių teisėtų statinių faktinius duomenis ir teisės aktų reikalavimus, neviršijant Bendrojo plano reikalavimų..

Su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektu dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo adresu Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius 415 kab., (kontaktinis asmuo Steponas Gilys, tel. (8 5) 211 2518, el. p. steponas.gilys@vilnius.lt).

 

[1] Teritorijų planavimo įstatymo 31 str. 4 d.  Sprendimo dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo ir planavimo tikslų projektas likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki jo priėmimo dienos turi būti paskelbiamas savivaldybės interneto svetainėje ir kitos sprendimą rengti atitinkamą teritorijų planavimo dokumentą ketinančios priimti valstybės institucijos interneto svetainėje bei seniūnijos, kuriai rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų lentoje, informuojant, iki kada ir kokiu adresu galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais, siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.