Bus organizuojamas žemės sklypo Rūko g. 17 detaliojo plano sklypo Nr. 4 (Rūko g. 17G, kadastro Nr. 0101/0068:1183) sprendinių koregavimas

Informuojame[1], kad bus organizuojamas žemės sklypo Rūko g. 17 detaliojo plano sklypo Nr. 4 (Rūko g. 17G, kadastro Nr. 0101/0068:1183) sprendinių koregavimas

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. e.vicemeras@vilnius.lt,

Planavimo iniciatorius – sklypo Rūko g. 17G, Lazdynų sen., Vilniuje savininkas

Planavimo tikslas – teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2003 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 01A-66-V-58 „Dėl žemės sklypo Rūko g. 17 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto žemės sklypo Rūko g. 17 detaliojo plano (registro Nr. T00058075) sklypo Nr. 4 (Rūko g. 17G, kadastro Nr. 0101/0068:1183) sprendinius keičiant užstatymo tankį, statinių statybos zoną ir statybos zonos ribas, nustatant kitus naudojimo reglamentus neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (registro Nr. T00056038) nustatytų reglamentų.

Su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektu dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo adresu Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius 415 kab., (kontaktinis asmuo Steponas Gilys, tel. (8 5) 211 2518, el. p. steponas.gilys@vilnius.lt).

[1] Teritorijų planavimo įstatymo 31 str. 4 d.  Sprendimo dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo ir planavimo tikslų projektas likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki jo priėmimo dienos turi būti paskelbiamas savivaldybės interneto svetainėje ir kitos sprendimą rengti atitinkamą teritorijų planavimo dokumentą ketinančios priimti valstybės institucijos interneto svetainėje bei seniūnijos, kuriai rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų lentoje, informuojant, iki kada ir kokiu adresu galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais, siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.