Bus rengiamas detalusis planas sklypuose (kadastro nr. 0101/0167:1264 ir nr. 0101/0167:3551) tarp Sidaronių ir Tvenkinių gatvių keičiant teritorijos prie Senojo Pilaitės kelio detaliojo plano sklypo nr. 8 dalies ir gretimos teritorijos sprendinius

Planuojama teritorija TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU BUS RENGIAMAS DETALUSIS PLANAS SKLYPUOSE (KADASTRO NR. 0101/0167:1264 IR NR. 0101/0167:3551) TARP SIDARONIŲ IR TVENKINIŲ GATVIŲ KEIČIANT TERITORIJOS PRIE SENOJO PILAITĖS KELIO DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 8 DALIES IR GRETIMOS TERITORIJOS SPRENDINIUS
Dokumento rengimo pagrindas 2020 M. BIRŽELIO 25 D. VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS  ĮSAKYMAS NR. 30-1453/20.
Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.
Iniciatorius I. Z.
Rengėjas UAB „Formatas A1“, buveinės adresas A. Goštauto g. 8-402, LT-01108 Vilnius
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu Su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos galima susipažinti ir teikti pasiūlymus per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo adresu Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, (kontaktinis asmuo Asta Tiškevičienė tel. +370 5 2112752, el.paštas: asta.tiskeviciene@)vilnius.lt).

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ SKLYPUOSE (KADASTRO NR. 0101/0167:1264 IR 0101/0167:3551) TARP SIDARONIŲ IR TVENKINIŲ GATVIŲ KEIČIANT TERITORIJOS PRIE SENOJO PILAITĖS KELIO DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 8 DALIES IR GRETIMOS TERITORIJOS SPRENDINIUS

 

2020 m. birželio  25   d.   Nr. 30-1453/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi,
24 straipsnio 5 dalimi ir 28 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 244 ir 315 punktais:

  1. L e i d ž i u teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu rengti detalųjį planą sklypuose (kadastro Nr. 0101/0167:1264 ir Nr. 0101/0167:3551) tarp Sidaronių ir Tvenkinių gatvių keičiant Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. 560 „Dėl teritorijos prie Senojo Pilaitės kelio detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos prie Senojo Pilaitės kelio detaliojo plano (registro Nr. T00054747) sklypo Nr. 8 ir gretimos teritorijos (schema pridedama) sprendinius.
  2. N u s t a t a u planavimo tikslą – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038) detaliai nesuplanuotoje sklypo (kadastro
    Nr. 0101/0167:1264) dalyje pakeisti žemės paskirtį iš žemės ūkio į kitą, visoje planuojamoje teritorijoje nustatyti ir pakeisti žemės naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų teritorijos naudojimo būdus, nustatyti kitus teritorijos naudojimo reglamentus numatant ne aukštesnius kaip 10 metrų statinius ir virš jų ne aukščiau kaip 2 metrus iškeltus įrenginius ir padalyti sklypą (kadastro Nr. 0101/0167:1264).
  3. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

 

 

 

Administracijos direktorius Povilas Poderskis

 

Informuojame, kad 2020 m. birželio 25 d. priimtas sprendimas  (įsakymas) Nr. 30-1453/20 “DĖL LEIDIMO TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ SKLYPUOSE (KADASTRO NR. 0101/0167:1264 IR NR. 0101/0167:3551) TARP SIDARONIŲ IR TVENKINIŲ GATVIŲ KEIČIANT TERITORIJOS PRIE SENOJO PILAITĖS KELIO DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 8 DALIES IR GRETIMOS TERITORIJOS SPRENDINIUS”.

Planavimo iniciatorius – I.Z.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

            Planavimo tikslas  – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu   (registro Nr. T00056038) detaliai nesuplanuotoje sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:1264) dalyje pakeisti žemės paskirtį iš žemės ūkio į kitą, visoje planuojamoje teritorijoje nustatyti ir pakeisti žemės naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų teritorijos naudojimo būdus, nustatyti kitus teritorijos naudojimo reglamentus numatant ne aukštesnius kaip 10 metrų statinius ir virš jų ne aukščiau kaip 2 metrus iškeltus įrenginius ir padalyti sklypą (kadastro Nr. 0101/0167:1264).

Informuojame, kad galite teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

Su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos galima susipažinti ir teikti pasiūlymus per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo adresu Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, (kontaktinis asmuo Asta Tiškevičienė tel. +370 5 2112752, el.paštas:  asta.tiskeviciene@)vilnius.lt).