Bus rengiamas teritorijos prie Algirdo g. 75 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Algirdo g. 77 (kadastro Nr. 0101/0056:129)

SKELBIMAS

DĖL LEIDIMO RENGTI TERITORIJOS PRIE ALGIRDO G. 75 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ SKLYPE ALGIRDO G. 77 INICIJAVIMO PAGRINDU

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 24 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 318.1 ir 318.4.5.2 punktais parengtas įsakymo projektas leisti rengti teritorijos prie Algirdo g. 75 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano, patvirtinto 2002 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. 1283V „Dėl teritorijos prie Algirdo g. 75 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sprendinių koregavimą sklype Algirdo g. 77 (kadastro Nr. 0101/0056:129).

Planavimo iniciatorius – AB „LT development fund“ Konstitucijos per. 7 Vilnius, el.p. Modestas@acon.lt.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius.

Planavimo tikslas ir uždaviniai – padalinti sklypą, keičiant pramonės teritorijos naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos, komercinės paskirties objektų teritorijų ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdus, nustatant pagrindinius naudojimo reglamentus pagal Vilniaus miesto teritorijos bendrojo plano sprendinius ir nustatant užstatymo zoną ir ribas.

Pasiūlymų teikimas: Su sprendimu dėl detaliojo plano koregavimo rengimo projektu galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, adresu: Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius 415 kab. (Kontaktinis asmuo: K. Buivydas tel. 85 211 2753, V. Kondratas tel. 85 211 2754, el.p. vytautas.kondratas@vilnius.lt). Pasiūlymai teikiami – Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, savivaldybe@vilnius.lt.
PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojos

2016 m. ____________________d.

įsakymu Nr.

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Algirdo g. 77 (kadastro Nr. 0101/0056:129), Naujamiesčio seniūnija, Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: 2,3418 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Rengėjas: pasirenka iniciatorius.

5. Planavimo pagrindas: UAB „LT Development Fund“ 2016-07-13 prašymas.

6. Planavimo uždaviniai: padalinti sklypą, pakeisti pramonės teritorijos naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos, komercinės paskirties objektų teritorijų ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdus, nustatyti pagrindinius naudojimo reglamentus pagal Vilniaus miesto teritorijos bendrojo plano sprendinius, užstatymo zoną ir ribas.

7. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimybėmis ir aprašyti tūrinius reikalavimus, atsižvelgiant į formuojamą užstatymą centrinėje miesto dalyje.

8. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.

9. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

10. SPAV reikalingumas: reikalingas.

11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

12. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

13. Koncepcijos rengimas: nerengiama.

14. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.

15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbti priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

16. Planavimo terminai: iki 2019 m. rugpjūčio mėn.

17. Derinimo procedūra: atlikti derinimo veiksmus teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje.

18. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

 

 

Suderinta: Miesto plėtros departamento direktorius

(Savivaldybės vyriausiasis architektas) Mindaugas Pakalnis