Bus vykdomas sklypų Malonioji g. 3 ir 3a detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Maloniojoje g. 5 (kadastro Nr. 0101/0039:801)

Informuojame, kad bus vykdomas Vilniaus miesto valdybos 1998 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. 1294V „Dėl sklypų Malonioji g. 3 ir 3a detaliojo plano tvirtinimo“ (registro Nr. T00055055) patvirtintų sklypų detaliojo plano sprendinius sklype Maloniojoje g. 5 (kadastro Nr. 0101/0039:801) sprendinių koregavimas. Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl  leidimo koreguoti sklypų Maloniojoje g. 3 ir 3A detaliojo plano sprendinius sklype Maloniojoje g. 5 teritorijų planavimo proceso pagrindu“  Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos per. 3 Vilnius, tel.(85) 2112000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1998 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. 1294V „Dėl sklypų Malonioji g. 3 ir 3a detaliojo plano tvirtinimo“ (registro Nr. T00055055) patvirtintų sklypų detaliojo plano sprendinius sklype Maloniojoje g. 5 (kadastro Nr. 0101/0039:801) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu: nustatyti komercinės paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdą, sklypo užstatymo tankį, intensyvumą, užstatymo zoną ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane nustatytų užstatymo reglamentų.

Su sprendimo dėl detaliojo plano koregavimo rengimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, adresu Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 415 kab. (kontaktinis asmuo Dovilė Eidukaitė, tel. 8 5 211 2573).

Projektas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPŲ MALONIOJOJE G. 3 IR 3A DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE MALONIOJOJE G. 5 TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2019 m.

 

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu
Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1, 318.4.5.2 ir 318.4.5.3 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.7 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1998 m. birželio 25 d. sprendimu
  Nr. 1294V „Dėl sklypų Malonioji g. 3 ir 3a detaliojo plano tvirtinimo“ (registro Nr. T00055055) patvirtintų sklypų detaliojo plano sprendinius sklype Maloniojoje g. 5 (kadastro Nr. 0101/0039:801) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu: nustatyti komercinės paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdą, sklypo užstatymo tankį, intensyvumą, užstatymo zoną ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane nustatytų užstatymo reglamentų.
 2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

   

  PATVIRTINTA

  Vilniaus m. savivaldybės

  administracijos direktoriaus pavaduotojo

  2019 m. ____________________d.

  įsakymu Nr.

   

  Planavimo darbų programa

  detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

   

  1. Planuojamos teritorijos adresas: Sklypas Maloniosios g. 5, Žvėryno seniūnijoje, Vilnius.
  2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,2507 ha.

  3.Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

  1. Planavimo iniciatorius: UAB „Galba“.
  2. Planavimo pagrindas: prašymas inicijuoti teritorijos detaliojo planavimo procesą.
  3. Planavimo uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1998 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. 1294V „Dėl sklypų Malonioji g. 3 ir 3a detaliojo plano tvirtinimo“ (registro Nr. T00055055) patvirtintų sklypų detaliojo plano sprendinius sklype Maloniojoje g. 5 (kadastro Nr. 0101/0039:801) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu: nustatyti komercinės paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdą, sklypo užstatymo tankį, intensyvumą, užstatymo zoną ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane nustatytų užstatymo reglamentų.
  4. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.
  5. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų išdėstymas.
  6. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
  7. SPAV reikalingumas: nerengiama.
  8. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
  9. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
  10. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.
  11. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.
  12. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
  13. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.
  14. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygomis išdavusiomis indtitucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.
  15. Kiti reikalavimai: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

   

   

   

  Departamento direktorius,

  Savivaldybės vyriausiasis architektas                                                               Mindaugas Pakalnis