Bus vykdomas sklypų Verkių g. 7 ir J. Galvydžio g. 7 / Žygio g. 97 detaliojo plano detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype P. Lukšio g. 32 (kadastro Nr. 0101/0023:305) ir sklype (kadastro Nr. 0101/0023:149)

Informuojame, kad bus vykdomas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 5 d. sprendimu Nr. 1-320 „Dėl sklypų Verkių g. 7 ir J. Galvydžio g. 7 / Žygio g. 97 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype P. Lukšio g. 32 (kadastro Nr. 0101/0023:305) ir sklype (kadastro Nr. 0101/0023:149) inicijavimo pagrindu. Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti sklypų Verkių g. 7 ir J. Galvydžio g. 7 / Žygio g. 97 detaliojo plano sprendinius sklype P. Lukšio g. 32 (kadastro Nr. 0101/0023:305) ir sklype (kadastro Nr. 0101/0023:149) inicijavimo pagrindu“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 5 d. sprendimu Nr. 1-320 „Dėl sklypų Verkių g. 7 ir J. Galvydžio g. 7 / Žygio g. 97 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055449), koreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. 30-2377/19 „Dėl sklypų Verkių g. 7 ir J. Galvydžio g. 7 / Žygio g. 97 detaliojo plano sklypo Nr. 47 sprendinių koregavimo inicijavimo pagrindu tvirtinimo“ patvirtinu teritorijų planavimo dokumentu (registro Nr. T00083887), sprendinius sklype P. Lukšio g. 32 (kadastro Nr. 0101/0023:305) ir sklype (kadastro Nr. 0101/0023:149) inicijavimo pagrindu: pakeisti sklypų ribas, prijungiant įsiterpusį žemės sklypą (kadastro Nr. 0101/0023:149) prie sklypo P. Lukšio g. 32 (kadastro Nr. 0101/0023:305), nustatyti po sujungimo formuojamam žemės sklypui komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038).

Su sprendimo dėl detaliojo plano koregavimo rengimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, adresu Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 415 kab. (kontaktinis asmuo Danutė Eidukonytė, tel. 8 5 211 2750, 8 610 23789).

 

Projektas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

  ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

           ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPŲ VERKIŲ G. 7 IR J. GALVYDŽIO G. 7 / ŽYGIO G. 97 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE P. LUKŠIO G. 32 (KADASTRO NR. 0101/0023:305) IR SKLYPE (KADASTRO NR. 0101/0023:149) INICIJAVIMO PAGRINDU

 

   2020 m.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu         Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1, 318.4.5.1.3 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 5 d. sprendimu Nr. 1-320 „Dėl sklypų Verkių g. 7 ir J. Galvydžio g. 7 / Žygio g. 97 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055449), koreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. 30-2377/19 „Dėl sklypų Verkių g. 7 ir J. Galvydžio g. 7 / Žygio g. 97 detaliojo plano sklypo Nr. 47 sprendinių koregavimo inicijavimo pagrindu tvirtinimo“ patvirtinu teritorijų planavimo dokumentu (registro Nr. T00083887), sprendinius sklype P. Lukšio g. 32 (kadastro Nr. 0101/0023:305) ir sklype (kadastro Nr. 0101/0023:149) inicijavimo pagrindu: pakeisti sklypų ribas, prijungiant įsiterpusį žemės sklypą (kadastro Nr. 0101/0023:149) prie sklypo P. Lukšio g. 32 (kadastro
  Nr. 0101/0023:305), nustatyti po sujungimo formuojamam žemės sklypui komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038).
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Rengė Detaliojo planavimo ir architektūros

poskyrio patarėja

 

Danutė Eidukonytė, 2112750

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas sklypų Verkių g. 7 ir J. Galvydžio g. 7 / Žygio g. 97 detaliojo plano koregavimas sklype P. Lukšio g. 32 (kadastro Nr. 0101/0023:305) ir sklype (kadastro Nr. 0101/0023:149) inicijavimo pagrindu.
 2. Planuojamos teritorijos adresas žemės sklypas Lukšio g. 32 (kadastro Nr. 0101/0023:305) ir žemės sklypas (kadastro Nr. 0101/0023:149), Žirmūnų seniūnija, Vilnius.
 3. Planuojamos teritorijos plotas 2,38 ha.
 4. Planavimo organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 5. Planavimo iniciatorius UAB „Domus centras“.
 6. Planavimo pagrindas iniciatoriaus prašymas.
 7. Planavimo uždaviniai koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 5 d. sprendimu Nr. 1-320 „Dėl sklypų Verkių g. 7 ir J. Galvydžio g. 7 / Žygio g. 97 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055449), koreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. 30-2377/19 „Dėl sklypų Verkių g. 7 ir J. Galvydžio g. 7 / Žygio g. 97 detaliojo plano sklypo Nr. 47 sprendinių koregavimo inicijavimo pagrindu tvirtinimo“ patvirtinu teritorijų planavimo dokumentu (registro Nr. T00083887), sprendinius sklype P. Lukšio g. 32 (kadastro Nr. 0101/0023:305) ir sklype (kadastro Nr. 0101/0023:149) inicijavimo pagrindu: pakeisti sklypų ribas, prijungiant įsiterpusį žemės sklypą (kadastro Nr. 0101/0023:149) prie sklypo P. Lukšio g. 32 (kadastro
  Nr. 0101/0023:305), nustatyti po sujungimo formuojamam žemės sklypui komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038).
 8. Papildomi planavimo uždaviniai numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį.
 9. Papildomi planavimo reglamentai teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas, norminių želdynų išdėstymas.
 10. Tyrimai ir galimybių studijos nereikalingos.
 11. SPAV reikalingumas neprivalomas.
 12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nereikalingas.
 13. Detaliojo planavimo etapai parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 14. Koncepcijos rengimas nerengiama.
 15. Sprendinių profesinis vertinimas nereikalingas.
 16. Viešumo užtikrinimas Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
 17. Planavimo terminai 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.
 18. Derinimo procedūra detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
 19. Kiti reikalavimai Trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

 

Suderinta Savivaldybės vyriausiasis architektas,

Departamento direktorius                                                                     Mindaugas Pakalnis