Bus vykdomas sklypų Verkių g. 7 ir J. Galvydžio g. 7 / Žygio g. 97 detaliojo plano (registro Nr. T00055449, buvęs Nr. 2086) sklypo J. Kubiliaus g. 16, (kadastro Nr. 0101/0023:304) sprendinių koregavimas

Informuojame, kad bus vykdomas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos  2007 m. gruodžio 5 d. sprendimu Nr. 1-320 „Dėl sklypų Verkių g. 7 ir                                                    J. Galvydžio g. 7 / Žygio g. 97 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055449, buvęs Nr. 2086) sklypo Nr. 2 (J. Kubiliaus g. 16, kadastro Nr. 0101/0023:304) sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu.

Planavimo iniciatorius – UAB „Ogmijos pulsas.“

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius.

Planavimo tįkslai – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 5 d. sprendimu Nr. 1-320 „Dėl sklypų Verkių g. 7 ir J. Galvydžio g. 7 / Žygio g. 97 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055449, buvęs Nr. 2086) sklypo Nr. 2 (J. Kubiliaus g. 16, kadastro Nr. 0101/0023:304) sprendinius inicijavimo pagrindu: pakeisti užstatymo aukštį, tankį ir intensyvumą, statybos zoną ir ribas bei nustatyti kitus teritorijos naudojimo reglamentus.        Su sprendimo dėl detaliojo plano koregavimo rengimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, adresu Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 415 kab. (kontaktinis asmuo Danutė Eidukonytė, tel. 8 5 211 2750).

 

                               VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

  ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPŲ VERKIŲ G. 7 IR J. GALVYDŽIO G. 7 / ŽYGIO G. 97 DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 2 (J. KUBILIAUS G. 16, KADASTRO NR. 0101/0023:304) SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

   2019 m.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu         Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u  vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 5 d. sprendimu Nr. 1-320 „Dėl sklypų Verkių g. 7 ir J. Galvydžio g. 7 / Žygio g. 97 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055449, buvęs Nr. 2086) sklypo Nr. 2 (J. Kubiliaus g. 16, kadastro Nr. 0101/0023:304) sprendinius inicijavimo pagrindu: pakeisti užstatymo aukštį, tankį ir intensyvumą, statybos zoną ir ribas bei nustatyti kitus teritorijos naudojimo reglamentus.
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

 

Administracijos direktoriaus  pavaduotoja

 

Rengė Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Vakarinės teritorijos poskyrio vedėja

Danutė Eidukonytė, 2112750

 

PATVIRTINTA:

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

pavaduotojo

2019 m._______________d.

įsakymu Nr.

 

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas sklypų Verkių g. 7 ir J. Galvydžio g. 7 / Žygio g. 97 detaliojo plano sklypo Nr. 2 sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu.
 2. Planuojamos teritorijos adresas žemės sklypas J. Kubiliaus g. 16 (kadastro Nr. 0101/0023:260), Žirmūnų seniūnija, Vilnius.
 3. Planuojamos teritorijos plotas 1,0719 ha.
 4. Planavimo organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 5. Planavimo iniciatorius UAB „Ogmios pulsas“.
 6. Planavimo pagrindas iniciatoriaus prašymas.
 7. Planavimo uždaviniai vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 5 d. sprendimu Nr. 1-320 „Dėl sklypų Verkių g. 7 ir J. Galvydžio g. 7 / Žygio g. 97 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055449, buvęs Nr. 2086) sklypo Nr. 2 (J. Kubiliaus g. 16, kadastro Nr. 0101/0023:304) sprendinius inicijavimo pagrindu: pakeisti užstatymo aukštį, tankį ir intensyvumą, statybos zoną ir ribas bei nustatyti kitus teritorijos naudojimo reglamentus.
 8. Papildomi planavimo uždaviniai numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.
 9. Papildomi planavimo reglamentai teritorijos viešųjų erdvių išdėstymas, susisiekimo komunikacijų išdėstymas, servitutai, automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas, norminių želdynų išdėstymas, teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai: išlaikyti esamą Lukšio gatvės užstatymo liniją bei esamą J. Kubiliaus gatvės užstatymo liniją dviejų aukštų lygyje, galima viršutinių aukštų konsolė.
 10. Tyrimai ir galimybių studijos nereikalingos.
 11. SPAV reikalingumas neprivalomas.
 12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nereikalingas.
 13. Detaliojo planavimo etapai parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 14. Koncepcijos rengimas nerengiama.
 15. Sprendinių profesinis vertinimas nereikalingas.
 16. Viešumo užtikrinimas Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
 17. Planavimo terminai 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.
 18. Derinimo procedūra detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
 19. Kiti reikalavimai Trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

 

 

Suderinta Savivaldybės vyriausiasis architektas,

Departamento direktorius                                                                     Mindaugas Pakalnis

Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Vakarinės teritorijos poskyrio vedėja

Danutė Eidukonytė