Bus vykdomas sklypų Verkių g. 7 ir J. Galvydžio g. 7 / Žygio g. 97 patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 2086) sklypo Nr. 39 Žygio g. 97 (kadastro Nr. 0101/0023:330) sprendinių koregavimas

Informuojame, kad bus vykdomasVilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 5 d. sprendimu Nr. 1-320 „Dėl sklypų Verkių g. 7 ir J. Galvydžio g. 7 / Žygio g. 97 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 2086) sklypo Nr. 39 (Žygio g. 97, kadastro Nr. 0101/0023:330) sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu.

Planavimo iniciatorius – UAB NT valdymo koncernas, a. k. 304025178, S. Žukausko g. 39, Vilnius, tel. +370 5 278 8826, +370 5 278 9025, el. p. info@ntkoncernas.lt, specialioji uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“, a. k. 152105644, Gynėjų g. 14, Vilnius, tel (8 5) 279 0601, el. p. breinfo@invl.com.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. e.vicemeras@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 5 d. sprendimu Nr. 1-320 „Dėl sklypų Verkių g. 7 ir J. Galvydžio g. 7 / Žygio g. 97 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 2086) sklypo Nr. 39 (Žygio g. 97, kadastro Nr. 0101/0023:330), koreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 30-324 „Dėl sklypų Verkių g. 7 ir J. Galvydžio g. 7 / Žygio g. 97 detaliojo plano sklypo Nr. 39 (Žygio g. 97) statinių statybos zonos ir statybos ribų koregavimo tvirtinimo“, sprendinius inicijavimo pagrindu, padalinant sklypą, nustatant sklypams daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2) ir komercinės paskirties objektų teritorijos (K) naudojimo būdus, užstatymo tankumą, intensyvumą, aukštų skaičių bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (reg. Nr. 1881).

Su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektu dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo adresu Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius 415 kab., (kontaktinis asmuo Danutė Eidukonytė, tel. (8 5) 211 2750, el. p. danute.eidukonyte@vilnius.lt).

Projektas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPŲ VERKIŲ G. 7 IR J. GALVYDŽIO G. 7 / ŽYGIO G. 97 DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 39 (ŽYGIO G. 97) SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

2017 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, 318.1, 318.4.5.2 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 5 d. sprendimu Nr. 1-320 „Dėl sklypų Verkių g. 7 ir J. Galvydžio g. 7 / Žygio g. 97 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 2086) sklypo Nr. 39 (Žygio g. 97, kadastro Nr. 0101/0023:330), koreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 30-324 „Dėl sklypų Verkių g. 7 ir J. Galvydžio g. 7 / Žygio g. 97 detaliojo plano sklypo Nr. 39 (Žygio g. 97) statinių statybos zonos ir statybos ribų koregavimo tvirtinimo“, sprendinius inicijavimo pagrindu, padalinant sklypą, nustatant sklypams daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2) ir komercinės paskirties objektų teritorijos (K) naudojimo būdus, užstatymo tankumą, intensyvumą, aukštų skaičių bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (reg. Nr. 1881).

2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

PATVIRTINTA:

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2017 m._______________d.

įsakymu Nr.

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas sklypų Verkių g. 7 ir J. Galvydžio g. 7 /Žygio g. 97 detaliojo plano sklypo Nr. 39 koregavimas inicijavimo pagrindu.

2. Planuojamos teritorijos adresas žemės sklypas Žygio g. 97 (kadastro Nr. 0101/0023:330), Žirmūnų seniūnija, Vilnius.

3. Planuojamos teritorijos plotas 0,5997 ha.

4. Planavimo organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

5. Planavimo iniciatorius UAB NT valdymo koncernas, a. k. 304025178, S. Žukausko g. 39, Vilnius, tel. +370 5 278 8826, +370 5 278 9025, el. p. info@ntkoncernas.lt, specialioji uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“, a. k. 152105644, Gynėjų g. 14, Vilnius, tel (8 5) 279 0601, el. p. breinfo@invl.com.

6. Planavimo pagrindas iniciatoriaus prašymas.

7. Planavimo uždaviniai koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 5 d. sprendimu Nr. 1-320 „Dėl sklypų Verkių g. 7 ir J. Galvydžio g. 7 / Žygio g. 97 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 2086) sklypo Nr. 39 (Žygio g. 97, kadastro Nr. 0101/0023:330), koreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 30-324 „Dėl sklypų Verkių g. 7 ir J. Galvydžio g. 7 / Žygio g. 97 detaliojo plano sklypo Nr. 39 (Žygio g. 97) statinių statybos zonos ir statybos ribų koregavimo tvirtinimo“, sprendinius inicijavimo pagrindu, padalinant sklypą, nustatant sklypams daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2) ir komercinės paskirties objektų teritorijos (K) naudojimo būdus, užstatymo tankumą, intensyvumą, aukštų skaičių bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (reg. Nr. 1881).

8. Papildomi planavimo uždaviniai numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, pėsčiųjų ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

9. Papildomi planavimo reglamentai teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas.

10. Tyrimai ir galimybių studijos nereikalingos.

11. SPAV reikalingumas neprivalomas.

12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nereikalingas.

13. Detaliojo planavimo etapai parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

14. Koncepcijos rengimas nerengiama.

15. Sprendinių profesinis vertinimas nereikalingas.

16. Viešumo užtikrinimas Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

17. Planavimo terminai 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

18. Derinimo procedūra detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

19. Kiti reikalavimai Trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Suderinta: Savivaldybės vyriausiasis architektas,

Departamento direktorius Mindaugas Pakalnis

Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Vakarinės teritorijos poskyrio vedėja

Danutė Eidukonytė