Bus vykdomas sprendimu Nr. 1-746 „Dėl sklypo Laisvės pr. 55 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo Laisvės pr. 55 (kadastro Nr. 0101/0020:51), Vilniuje, detaliojo plano (reg. Nr. 2262) sprendinių koregavimas

Informuojame, kad bus vykdomas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. 1-746 „Dėl sklypo Laisvės pr. 55 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo Laisvės pr. 55 (kadastro Nr. 0101/0020:51), Vilniuje, detaliojo plano (reg. Nr. 2262) sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A30-2055 leista inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. 1-746 „Dėl sklypo Laisvės pr. 55 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo Laisvės pr. 55 detaliojo plano (reg. Nr. 2262) sprendinių koregavimą.

Planavimo iniciatorius – AB „Ogmios centras“, atstovaujamas direktoriaus Sigito Stasevičiaus, Verkių g. 29, LT-09108, Vilnius, tel. 8 5 274 18 00.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. e.vicemeras@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. 1-746 „Dėl sklypo Laisvės pr. 55 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 2262) sprendinius inicijavimo pagrindu, padalinant sklypą, nustatant papildomą žemės naudojimo būdą – visuomeninės paskirties teritorijos bei keičiant statybos reglamentus: statinių aukštų skaičių, užstatymo tankumą, užstatymo zoną ir ribas, tikslinant servitutus, nekeičiant užstatymo intensyvumo rodiklio ir maksimalios statinių aukščio altitudės, neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (reg. Nr. 1881) nustatytų užstatymo reglamentų.

Su sprendimo dėl detaliojo plano koregavimo rengimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, adresu Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 415 kab. (kontaktinis asmuo Dovilė Eidukaitė, tel. 8 5 211 2573).

Projektas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS administracijos

direktoriaus PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO LAISVĖS PR. 55 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

2017 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. 1-746 „Dėl sklypo Laisvės pr. 55 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 2262) sprendinius inicijavimo pagrindu, padalinant sklypą, nustatant papildomą žemės naudojimo būdą – visuomeninės paskirties teritorijos bei keičiant statybos reglamentus: statinių aukštų skaičių, užstatymo tankumą, užstatymo zoną ir ribas, tikslinant servitutus, nekeičiant užstatymo intensyvumo rodiklio ir maksimalios statinių aukščio altitudės, neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (reg. Nr. 1881) nustatytų užstatymo reglamentų.

2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja
PATVIRTINTA:

Vilniaus miesto savivaldybės

Administracijos direktoriaus pavaduotojo

2017 m. ____________________d.

įsakymu Nr.

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Sklypas Laisvės pr. 55 (kadastro Nr. 0101/0020:51) Šeškinės seniūnija.

2. Planuojamos teritorijos plotas: apie 1,1407 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo iniciatorius: AB „Ogmios centras“, įmonės kodas 121943578, Verkių g. 29, Vilnius.

5. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.

6. Detaliojo plano rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.

7. Planavimo uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. 1-746 „Dėl sklypo Laisvės pr. 55 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 2262) sprendinius inicijavimo pagrindu, padalinant sklypą, nustatant papildomą žemės naudojimo būdą – visuomeninės paskirties teritorijos bei keičiant statybos reglamentus: statinių aukštų skaičių, užstatymo tankumą, užstatymo zoną ir ribas, tikslinant servitutus, nekeičiant užstatymo intensyvumo rodiklio ir maksimalios statinių aukščio altitudės, neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (reg. Nr. 1881) nustatytų užstatymo reglamentų.

8. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

9. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų išdėstymas.

10. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

11. SPAV reikalingumas: nerengiama.

12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

13. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

14. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

15. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

16. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

17. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Suderinta : Savivaldybės vyriausiasis architektas,

Departamento direktorius Mindaugas Pakalnis