Bus vykdomas teritorijos prie Gudelių gatvės patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr.1793) teritorijos 1d (apie 4160 (keturių tūkstančių šimto šešiasdešimties) kv. m ploto sprendinių koregavimas

Informuojame, kad bus vykdomas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. 1-1272 „Dėl teritorijos prie Gudelių gatvės detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr.1793) teritorijos 1d (apie 4160 (keturių tūkstančių šimto šešiasdešimties) kv. m ploto, pridedamoje miesto plano ištraukoje pažymėtos skaičiais 1-11) sprendinių koregavimas.

Planavimo iniciatorius – privatūs asmenys

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. e.vicemeras@vilnius.lt,

www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (reg. Nr. 1881) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. 1-1272 „Dėl teritorijos prie Gudelių gatvės detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr.1793) teritorijos 1d (apie 4160 (keturių tūkstančių šimto šešiasdešimties) kv. m ploto, pridedamoje miesto plano ištraukoje pažymėtos skaičiais 1-11) sprendinius inicijavimo pagrindu, suformuojant žemės sklypą nuosavybės teisėms atkurti, nustatant daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2) žemės naudojimo būdą, užstatymo intensyvumą, užstatymo procentą, pastatų aukštį bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (reg. Nr. 1881). Su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektu dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo adresu Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius 415 kab., (kontaktinis asmuo Danutė Eidukonytė, tel. (8 5) 211 2750, el. p. danute.eidukonyte@vilnius.lt) .

Projektas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS PRIE GUDELIŲ GATVĖS DETALIOJO PLANO TERITORIJOS 1D SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

2017 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, 318.1 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. 1-1272 „Dėl teritorijos prie Gudelių gatvės detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr.1793) teritorijos 1d (apie 4160 (keturių tūkstančių šimto šešiasdešimties) kv. m ploto, pridedamoje miesto plano ištraukoje pažymėtos skaičiais 1-11) sprendinius inicijavimo pagrindu, suformuojant žemės sklypą nuosavybės teisėms atkurti, nustatant daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2) žemės naudojimo būdą, užstatymo intensyvumą, užstatymo procentą, pastatų aukštį bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (reg. Nr. 1881).

2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

PATVIRTINTA:

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2017 m._______________d.

įsakymu Nr.

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas teritorijos prie Gudelių gatvės detaliojo plano teritorijos 1d sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu.

2. Planuojamos teritorijos adresas teritorija 1d, pridedamoje miesto plano ištraukoje pažymėta skaičiais 1-11.

3. Planuojamos teritorijos plotas apie 4160 kv. m.

4. Planavimo organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

5. Planavimo iniciatorius privatūs asmenys.

6. Planavimo pagrindas iniciatoriaus prašymas.

7. Planavimo uždaviniai koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. 1-1272 „Dėl teritorijos prie Gudelių gatvės detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr.1793) teritorijos 1d (apie 4160 (keturių tūkstančių šimto šešiasdešimties) kv. m ploto, pridedamoje miesto plano ištraukoje pažymėtos skaičiais 1-11) sprendinius inicijavimo pagrindu, suformuojant žemės sklypą nuosavybės teisėms atkurti, nustatant daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2) žemės naudojimo būdą, užstatymo intensyvumą, užstatymo procentą, pastatų aukštį bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (reg. Nr. 1881).

8. Papildomi planavimo uždaviniai išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

9. Papildomi planavimo reglamentai nereikalingi.

10. Tyrimai ir galimybių studijos nereikalingos.

11. SPAV reikalingumas neprivalomas.

12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nereikalingas.

13. Detaliojo planavimo etapai parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

14. Koncepcijos rengimas nerengiama.

15. Sprendinių profesinis vertinimas nereikalingas.

16. Viešumo užtikrinimas Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

17. Planavimo terminai 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

18. Derinimo procedūra detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

19. Kiti reikalavimai informuoti planuojamos teritorijos ir kaimyninių žemės sklypų valdytojus ir naudotojus apie planavimą. Trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Suderinta: Savivaldybės vyriausiasis architektas,

Departamento direktorius Mindaugas Pakalnis

Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Vakarinės teritorijos poskyrio vedėja

Danutė Eidukonytė

Miesto plano ištrauką žiūrėti čia