Bus vykdomas teritorijos šalia Kalvarijų ir  H. Manto gatvių sankryžos patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054830, buvęs Nr. 1848) sprendinių keitimas

Informuojame, kad bus vykdomas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 30-2165 „Dėl teritorijos šalia Kalvarijų ir  H. Manto gatvių sankryžos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054830, buvęs Nr. 1848) sprendinių keitimas inicijavimo pagrindu.

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo keisti teritorijos šalia Kalvarijų ir H. Manto gatvių sankryžos detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. 1881) keisti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 30-2165 „Dėl teritorijos šalia Kalvarijų ir H. Manto gatvių sankryžos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054830, buvęs Nr. 1848) sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant sklypo Nr. 1 (Kalvarijų g. 63, kadastro Nr. 0101/0032:726) užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą, pastatų aukštį bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus ir nustatant papildomą komercinės paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdą, paliekant sklypams     Nr. 2, Nr. 3 ir Nr. 4 esamus reglamentus.

Su sprendimo dėl detaliojo plano koregavimo rengimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, adresu Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 415 kab. (kontaktinis asmuo Danutė Eidukonytė, tel. 8 5 211 2750, 8 610 23789).

 

Projektas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

  ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

           ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KEISTI TERITORIJOS ŠALIA KALVARIJŲ IR H. MANTO GATVIŲ SANKRYŽOS DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

 

   2020 m.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 315 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u  vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. 1881) keisti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 30-2165 „Dėl teritorijos šalia Kalvarijų ir H. Manto gatvių sankryžos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054830, buvęs Nr. 1848) sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant sklypo Nr. 1 (Kalvarijų g. 63, kadastro                          Nr. 0101/0032:726) užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą, pastatų aukštį bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus ir nustatant papildomą komercinės paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdą, paliekant sklypams Nr. 2, Nr. 3 ir Nr. 4 esamus reglamentus.
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas teritorijos šalia Kalvarijų ir H. Manto gatvių sankryžos detaliojo plano keitimas inicijavimo pagrindu.
 2. Planuojamos teritorijos adresas teritorija šalia Kalvarijų ir H. Manto gatvių sankryžos, Šnipiškių seniūnija, Vilnius.
 3. Planuojamos teritorijos plotas apie 0,98 ha.
 4. Planavimo organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 5. Planavimo iniciatorius Lietuvos stačiatikių arkivyskupija, Vilniaus stačiatikių arkangelo Mykolo parapija.
 6. Planavimo pagrindas iniciatoriaus prašymas.
 7. Planavimo uždaviniai vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. 1881) keisti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 30-2165 „Dėl teritorijos šalia Kalvarijų ir H. Manto gatvių sankryžos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054830 (buvęs Nr. 1848) sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant sklypo Nr. 1 (Kalvarijų g. 63, kadastro Nr. 0101/0032:726) užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą, pastatų aukštį bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus ir nustatant papildomą komercinės paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdą, paliekant sklypams Nr. 2, Nr. 3 ir Nr. 4 esamus reglamentus.
 8. Papildomi planavimo uždaviniai numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.
 9. Papildomi planavimo reglamentai teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas, norminių želdynų išdėstymas.
 10. Tyrimai ir galimybių studijos nereikalingos.
 11. SPAV reikalingumas neprivalomas.
 12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nereikalingas.
 13. Detaliojo planavimo etapai parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 14. Koncepcijos rengimas nerengiama.
 15. Sprendinių profesinis vertinimas nereikalingas.
 16. Viešumo užtikrinimas Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
 17. Planavimo terminai 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.
 18. Derinimo procedūra detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
 19. Kiti reikalavimai Trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

 

 

Suderinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Vyriausiasis miesto architektas

Skyriaus vedėjas                                                                                                     Mindaugas Pakalnis

 

Vyriausiojo miesto architekto skyriaus

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio

patarėja Danutė Eidukonytė