Bus vykdomas teritorijos tarp Krokuvos, Kernavės, Lvovo gatvių ir kelio ties Lvovo g. 79 (apie 1,36 ha teritorija T-1) detaliojo plano sprendinių koregavimas

Informuojame, kad bus vykdomas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 13 d. sprendimu Nr. 1-83 „Dėl teritorijos tarp Krokuvos, Kernavės, Lvovo gatvių ir kelio ties Lvovo g. 79 (apie 1,36 ha teritorija T-1) detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu. Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti teritorijos tarp Krokuvos, Kernavės, Lvovo gatvių ir kelio ties Lvovo g. 79 (apie 1,36 ha teritorija t-1) detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038, buvęs Nr. 1881), koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 13 d. sprendimu Nr. 1-83 „Dėl teritorijos tarp Krokuvos, Kernavės, Lvovo gatvių ir kelio ties Lvovo g. 79 (apie 1,36 ha teritorija T-1) detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054553, buvęs Nr. 2713) sprendinius inicijavimo pagrindu: pakeisti sklypo Nr. 1 dalių 1b ir 1c žemės naudojimo būdus iš komercinės paskirties objektų teritorijos (K) į bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos (B), patikslinti skirtingų aukščių reglamentų ribas, nustatyti papildomus servitutus bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus, nekeičiant detaliuoju planu nustatytų sklypų Nr. 2 ir Nr. 3 susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2) žemės naudojimo būdų.

Su sprendimo dėl detaliojo plano koregavimo rengimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, adresu Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 415 kab. (kontaktinis asmuo Danutė Eidukonytė, tel. 8 5 211 2750, +370 610 23789).

                                                                                                                                                                                                                                                                                       Projektas

                               VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

  ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

           ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS TARP KROKUVOS, KERNAVĖS, LVOVO GATVIŲ IR KELIO TIES LVOVO G. 79 (APIE 1,36 HA TERITORIJA T-1) DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

 

   2020 m.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo
Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u,  vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038, buvęs Nr. 1881), koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 13 d. sprendimu Nr. 1-83 „Dėl teritorijos tarp Krokuvos, Kernavės, Lvovo gatvių ir kelio ties Lvovo g. 79 (apie 1,36 ha teritorija T-1) detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054553, buvęs Nr. 2713) sprendinius inicijavimo pagrindu: pakeisti sklypo Nr. 1 dalių 1b ir 1c žemės naudojimo būdus iš komercinės paskirties objektų teritorijos (K) į bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos (B), patikslinti skirtingų aukščių reglamentų ribas, nustatyti papildomus servitutus bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus, nekeičiant detaliuoju planu nustatytų sklypų Nr. 2 ir Nr. 3 susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2) žemės naudojimo būdų.
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Krokuvos schema Krokuvos_BP ištrauka

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

 

       Planavimo darbų programa detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas teritorijos tarp Krokuvos, Kernavės, Lvovo gatvių ir kelio ties Lvovo g. 79 (apie 1,36 ha teritorija T-1) detaliojo plano sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu.
 2. Planuojamos teritorijos adresas teritorija tarp Krokuvos, Kernavės ir Lvovo gatvių, Šnipiškių seniūnija, Vilnius.
 3. Planuojamos teritorijos plotas apie 1,4 ha.
 4. Planavimo organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 5. Planavimo iniciatorius UAB „NT Panorama“.
 6. Planavimo pagrindas iniciatoriaus prašymas.
 7. Planavimo uždaviniai , vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038, buvęs Nr. 1881), koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 13 d. sprendimu Nr. 1-83 „Dėl teritorijos tarp Krokuvos, Kernavės, Lvovo gatvių ir kelio ties Lvovo g. 79 (apie 1,36 ha teritorija T-1) detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054553, buvęs Nr. 2713) sprendinius inicijavimo pagrindu: pakeisti sklypo Nr. 1 dalių 1b ir 1c žemės naudojimo būdus iš komercinės paskirties objektų teritorijos (K) į bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos (B), patikslinti skirtingų aukščių reglamentų ribas, nustatyti papildomus servitutus bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus, nekeičiant detaliuoju planu nustatytų sklypų Nr. 2 ir Nr. 3 susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2) žemės naudojimo būdų.
 8. Papildomi planavimo uždaviniai numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti žemės sklypų pertvarkymo galimybes suformuojant bendro naudojimo teritorijos bei kitus žemės sklypus, išnagrinėti planuojamų pastatų poveikį miesto panoramai nuo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane nurodytų apžvalgos taškų ir nuo lokalių apžvalgos taškų.
 9. Papildomi planavimo reglamentai nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir teritorijos naudojimo reglamentai, teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, teritorijos viešųjų erdvių išdėstymas, susisiekimo komunikacijų išdėstymas, automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas, norminių želdynų išdėstymas.
 10. Tyrimai ir galimybių studijos nereikalingos.
 11. SPAV reikalingumas neprivalomas.
 12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nereikalingas.
 13. Detaliojo planavimo etapai parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 14. Koncepcijos rengimas nerengiama.
 15. Sprendinių profesinis vertinimas nereikalingas.
 16. Viešumo užtikrinimas Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
 17. Planavimo terminai 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.
 18. Derinimo procedūra detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
 19. Kiti reikalavimai trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

 

 

Suderinta Vyriausiasis miesto architektas,

Skyriaus vedėjas                                                                                                                                                           Mindaugas Pakalnis

 

Vyriausiojo miesto architekto skyriaus

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio

patarėja Danutė Eidukonytė