Bus vykdomas teritorijos tarp Žalgirio, Kernavės ir Daugėliškio gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Kernavės g. 14 ir Kernavės g. 16

Informuojame, kad bus vykdomas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 18 d. sprendimu Nr. 1-1289 „Dėl teritorijos tarp Žalgirio, Kernavės ir Daugėliškio gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sklypų Nr. 7 (Kernavės g. 16) ir Nr. 8 (Kernavės g. 14) sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu. Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti teritorijos tarp Žalgirio, Kernavės ir Daugėliškio gatvių detaliojo plano sklypų Nr. 7 (Kernavės g. 16) ir Nr. 8 (Kernavės g. 14) sprendinius inicijavimo pagrindu“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038, buvęs Nr. 1881) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 18 d. sprendimu Nr. 1-1289 „Dėl teritorijos tarp Žalgirio, Kernavės ir Daugėliškio gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00059561, buvęs Nr. 2516) sklypų Nr. 7 (Kernavės g. 16, kadastro Nr. 0101/0032:836) ir Nr. 8 (Kernavės g. 14, kadastro
Nr. 0101/0032:686) sprendinius inicijavimo pagrindu: sujungti sklypus, pakeisti komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą, užstatymo intensyvumą, skirtingų reglamentų ribas, servitutą ir nustatyti kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

Su sprendimo dėl detaliojo plano koregavimo rengimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, adresu Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 415 kab. (kontaktinis asmuo Danutė Eidukonytė, tel. 8 5 211 2750).

 

                         Projektas

 

 

         VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

  ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

           ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS TARP ŽALGIRIO, KERNAVĖS IR DAUGĖLIŠKIO GATVIŲ DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 7 (KERNAVĖS G. 16) IR NR. 8 (KERNAVĖS G. 14) SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

   2019 m.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu         Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038, buvęs Nr. 1881) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 18 d. sprendimu Nr. 1-1289 „Dėl teritorijos tarp Žalgirio, Kernavės ir Daugėliškio gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00059561, buvęs Nr. 2516) sklypų Nr. 7 (Kernavės g. 16, kadastro Nr. 0101/0032:836) ir Nr. 8 (Kernavės g. 14, kadastro
  Nr. 0101/0032:686) sprendinius inicijavimo pagrindu: sujungti sklypus, pakeisti komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą, užstatymo intensyvumą, skirtingų reglamentų ribas, servitutą ir nustatyti kitus teritorijos naudojimo reglamentus.
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

 

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo dokumentui rengti

 

 1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas teritorijos tarp Žalgirio, Kernavės ir Daugėliškio gatvių detaliojo plano sklypų Nr. 7 ir Nr. 8 sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu.
 2. Planuojamos teritorijos adresas žemės sklypai Kernavės g. 16 (kadastro Nr. 0101/0032:836) ir Kernavės g. 14 (kadastro Nr. 0101/0032:686), Šnipiškių seniūnija, Vilnius.
 3. Planuojamos teritorijos plotas 0,1553 ha.
 4. Planavimo organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 5. Planavimo iniciatorius UAB „Infra būstas“ ir privatūs asmenys.
 6. Planavimo pagrindas iniciatoriaus prašymas.
 7. Planavimo uždaviniai vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038, buvęs Nr. 1881) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 18 d. sprendimu Nr. 1-1289 „Dėl teritorijos tarp Žalgirio, Kernavės ir Daugėliškio gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00059561, buvęs Nr. 2516) sklypų Nr. 7 (Kernavės g. 16, kadastro Nr. 0101/0032:836) ir Nr. 8 (Kernavės g. 14, kadastro
  Nr. 0101/0032:686) sprendinius inicijavimo pagrindu: sujungti sklypus, pakeisti komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą, užstatymo intensyvumą, skirtingų reglamentų ribas, servitutą ir nustatyti kitus teritorijos naudojimo reglamentus.
 8. Papildomi planavimo uždaviniai numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.
 9. Papildomi planavimo reglamentai nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir naudojimo reglamentai, teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, teritorijos viešųjų erdvių išdėstymas, automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas, norminių želdynų išdėstymas.
 10. Tyrimai ir galimybių studijos nereikalingos.
 11. SPAV reikalingumas neprivalomas.
 12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nereikalingas.
 13. Detaliojo planavimo etapai parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 14. Koncepcijos rengimas nerengiama.
 15. Sprendinių profesinis vertinimas nereikalingas.
 16. Viešumo užtikrinimas Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
 17. Planavimo terminai 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.
 18. Derinimo procedūra detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
 19. Kiti reikalavimai trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

 

 

Suderinta Vyriausiasis miesto architektas,

Skyriaus vedėjas                                                                                   Mindaugas Pakalnis

 

Vyriausiojo miesto architekto skyriaus

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio

Patarėja Danutė Eidukonytė